Dokumenty

Etický kódex novinára

Slovenský syndikát novinárov vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990, rešpektujúc zmeny v domácom aj zahraničnom mediálnom prostredí, nadväzujúc na etické kódexy svetové, európske, aj domáce, vnímajúc ohrozenie mravných štandardov novinárskej tvorby, rešpektujúc význam Etického kódexu pre novinársku prácu aj slovenské mediálne prostredie, prijíma tieto záväzné etické štandardy.


Stanovy Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) vznikla 2. októbra 2001 z vôle zakladateľov, Slovenského syndikátu novinárov a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska podpísaním Zmluvy o súčinnosti.


Rokovací poriadok Tlačovej rady Slovenskej republiky

Tlačová rada Slovenskej republiky (ďalej TR SR) koná a prijíma ROZHODNUTIA o sťažnostiach, ktoré sa týkajú porušenia zásad novinárskej etiky stanovených ETICKÝM KÓDEXOM NOVINÁRA, prijatým snemom Slovenského syndikátu novinárov (SSN), vo všetkých tituloch periodickej tlače na Slovensku a v ich redakciách alebo vydavateľstvách.


Štatút Tlačovej rady Slovenskej republiky

Tlačová rada Slovenskej republiky (ďalej TR SR) je orgánom etickej samoregulácie Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ďalej AONE).


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!