O nás

Zakladaciu zmluvu Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS), ktoré neskôr zmenilo názov na Asociácia vydavateľov tlače (AVT).

Dňa  17. 2. 2017 schválil zbor zástupcov AONE vstup najväčšieho združenia pôsobiaceho na slovenskeho digitálnom trhu – Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) do Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike. Vstupom nového člena reprezentujúceho digitálne médiá začal proces transformácie Tlačovej rady Slovenskej republiky na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky (TR SR).

Medzi ciele AONE patrí:

  • podporovať a chrániť práva verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie s dôrazom na ochranu základných ľudských práv – slobody prejavu a práva na informácie,
  • aktívne spolupôsobiť pri formulovaní etických princípov novinárskej práce a podporovať dobré medziľudské vzťahy v žurnalistike,
  • presadzovať znalosti etických princípov novinárskej práce medzi novinármi i vo verejnosti aj formou realizácie výskumov, poradenstva a vzdelávania novinárov, kvalifikovaným informovaním verejnosti a osvetovým pôsobením,
  • dohliadať na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v printových a digitálnych médiách tvorených na Slovensku a posudzovať sťažnosť na porušovanie týchto zásad,
  • dohliadať na dodržiavanie slobody tlače a voľný prístup novinárov k zdrojom informácií,
  • rozvíjať kontakty so zahraničnými organizáciami v oblasti novinárskej etiky,
  • spolupracovať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a s organizáciami s podobným poslaním a cieľmi, pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Asociáciu na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) riadi Zbor zástupcov AONE, v ktorom má každá z členských organizácií po dvoch členoch. Na čele AONE stojí predseda, v tejto funkcii sa predstavitelia členov pravidelne striedajú.

Predsedom ZZ AONE bol na jarnom zasadnutí v roku 2016 zvolený Mgr. Marian Zima, konateľ a riaditeľ Šport press s.r.o., člen predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače (AVT).

Podpredsedníčkou ZZ AONE sa stala Mgr. Klára Grosmannová, prvá podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov (SSN).

Členmi ZZ AONE sú:
Mgr. Alexej Fulmek, AVT
Mgr. Bc. Martin Čorej, IAB
Mgr. Branislav Karvaš, IAB
PhDr. Monika Nemčeková, SSN

 

Výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky je Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky, predtým Tlačová rada Slovenskej republiky(TR SR). Bola konštituovaná v apríli 2002, jej členmi sa môžu stať významné osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú žiadnu politickú stranu. Počet členov TR SR je 9, volia si predsedu a podpredsedu.  TR SR sa pri posudzovaní sťažností na porušenie novinárskej etiky riadi Etickým kódexom novinára.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!