O nás

Zakladaciu zmluvu Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS), ktoré neskôr zmenilo názov na Asociácia vydavateľov tlače (AVT) a s nástupom digitálnych médií sa stalo Asociáciou tlačených a digitálnych médií – ATDM.

Dňa  17. 2. 2017 schválil zbor zástupcov AONE vstup najväčšieho združenia pôsobiaceho na slovenskeho digitálnom trhu – Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) do Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike. Vstupom nového člena reprezentujúceho digitálne médiá začal proces transformácie Tlačovej rady Slovenskej republiky na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky (TR SR).

Medzi ciele AONE patrí:

  • podporovať a chrániť práva verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie s dôrazom na ochranu základných ľudských práv – slobody prejavu a práva na informácie,
  • aktívne spolupôsobiť pri formulovaní etických princípov novinárskej práce a podporovať dobré medziľudské vzťahy v žurnalistike,
  • presadzovať znalosti etických princípov novinárskej práce medzi novinármi i vo verejnosti aj formou realizácie výskumov, poradenstva a vzdelávania novinárov, kvalifikovaným informovaním verejnosti a osvetovým pôsobením,
  • dohliadať na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v printových a digitálnych médiách tvorených na Slovensku a posudzovať sťažnosť na porušovanie týchto zásad,
  • dohliadať na dodržiavanie slobody tlače a voľný prístup novinárov k zdrojom informácií,
  • rozvíjať kontakty so zahraničnými organizáciami v oblasti novinárskej etiky,
  • spolupracovať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a s organizáciami s podobným poslaním a cieľmi, pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Asociáciu na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) riadi Zbor zástupcov AONE, v ktorom má každá z členských organizácií po dvoch členoch. Na čele AONE stojí predseda, v tejto funkcii sa predstavitelia členov pravidelne striedajú.

Predsedom ZZ AONE bol na jarnom zasadnutí v roku 2019 zvolený Mgr. Marian Zima, konateľ a riaditeľ Šport press s.r.o., člen predstavenstva Asociácie tlačených a digitálnych médií – ATDM.

Podpredsedníčkou ZZ AONE sa stala Mgr. Klára Grosmannová, zástupkyňa Slovenského syndikátu novinárov (SSN).

Členmi ZZ AONE sú:
Mgr. Alexej Fulmek, ATDM
Mgr. Bc. Martin Čorej, IAB
Mgr. Branislav Karvaš, IAB
PhDr. Monika Nemčeková, SSN

 

Výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky je Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky, predtým Tlačová rada Slovenskej republiky(TR SR). Bola konštituovaná v apríli 2002, jej členmi sa môžu stať významné osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú žiadnu politickú stranu. Počet členov TR SR je 9, volia si predsedu a podpredsedu.  TR SR sa pri posudzovaní sťažností na porušenie novinárskej etiky riadi Etickým kódexom novinára.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!