č. k. 01/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení členovia Eduard Bárány, Peter Kerecman, Tomáš Kamenec a Andrej Schwarz vo veci vedenej pod č. k. 01/2015 na zasadnutí dňa 1.7.2015 o sťažnosti navrhovateľa Vladislava M., proti odporcovi mesačník Pezinčan podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku Vážení spoluobčania, milí Pezinčania v decembrovom vydaní mesačníka Pezinčan v roku 2014 k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov nedošlo.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 14.1.2015 doručená sťažnosť Vladislava M. (ďalej len „sťažovateľ“) proti odporcovi mesačníku Pezinčan (ďalej len „odporca“) týkajúca sa článku Vážení spoluobčania, milí Pezinčania uverejnenom v decembrovom vydaní odporcu v roku 2014, ktorého autorom bol primátor Mesta Pezinok (ďalej len „článok“).

Ako vyplýva z podanej sťažnosti, sťažovateľ tvrdí, že uverejnením článku odporcom došlo k porušeniu novinárskej etiky dvoma spôsobmi, a to v podobe nevyváženej kampane k referendu, keďže v článku odporcu nie je vôbec zverejnený názor opačnej strany, ako aj v skutočnosti, že článok očividne klamlivo navodzuje v čitateľoch strach, tvrdením, že referendum rozhoduje o zachovaní tradičnej rodiny, a že zachovanie tradičnej rodiny je rozhodujúce pre našu vlastnú existenciu, ako aj existenciu národa a celej európskej civilizácie.

Tajomníčka Rady vyzvala šéfredaktora odporcu, aby sa vyjadril k predmetnej sťažnosti sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ho upozornila na možnosť, aby sám v tejto lehote preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil Rade, či tak urobil.

Rade bola doručená odpoveď, podpísaná autorom článku. Autor článku poukazuje na skutočnosť, že odporca poskytol priestor na vyjadrenie sťažovateľovi v januárovom vydaní odporcu v roku 2015. Autor článku ďalej vo svojej odpovedi uvádza, že sťažovateľ neuviedol vo svojej sťažnosti skutočnosť, že rovnako ako autor článku aj sťažovateľ dostal priestor na publikovanie svojho názoru. Odporca publikoval názor sťažovateľa osobne ako aj prostredníctvom spoločnosti Prometheus, ktorú sťažovateľ zastupuje. Okrem názoru sťažovateľa boli odporcom publikované aj názory politických strán a Občianskeho združenia MaMaTaTaJa.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí dňa 1.7.2015, kde sa oboznámila s obsahom sťažnosti.

Ako vyplýva z obsahu sťažnosti, sťažovateľ namieta porušenie novinárskej etiky, pričom má za to, že uverejnením článku došlo k nevyváženej kampani k referendu ako aj k navodeniu strachu tvrdením, že referendum rozhoduje o zachovaní tradičnej rodiny.

Rada sa oboznámila predovšetkým s obsahom článku. Článok okrem vianočného vinšu primátora Mesta Pezinok, ktorý je zároveň aj autorom článku spomína aj nadchádzajúce referendum s ohľadom na hodnotu a význam rodiny.

Podľa čl. II. bod. I. Etického kódexu pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti; vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

Podľa čl. II. bod 2. Etického kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

Z vyššie uvedných ustanovení Etického kódexu novinára dopadajúcich na postup odporcu je možné konštatovať, že základným právom novinára je slobodný výber témy. Novinár je zároveň povinný pri prezentovaní svojich názorov zachovávať príncíp objektivity a nestrannosti, pričom je novinár povinný prihliadať na hodnoty osobnej slovody a slušnosti.

Po oboznámení sa s obsahom článkov Rada dospela k záveru, že odporca uverejnením článkov neporušil Etický kódex novinára, nakoľko odporca zachoval objektivitu a nestrannosť. Rada má za to, že článok vyjadroval len subjektívne vnímanie inštitútu referenda autorom článku, pričom publikovaním článku odporcom nedošlo k zamedzeniu možnosti verejnosti vytvoriť si objektívny názor na predmet poskytnutej informácie. Zároveň je nutné zdôrazniť, že novinár má právo prezentovať svoj subjektívny názor na problematiku a hodnotiace úsudky. Nad rámec nevyhnutný na posúdenie prípadu je nutné poznamenať, že len zo samotnej skutočnosti, že novinár prezentuje svoj názor na určitú aktuálnu spoločenskú tému bez toho, aby sa tento názor dotýkal konkrétnych fyzických alebo právnických osôb, nemožno z tejto samotnej skutočnosti vyvodzovať právo kohokoľvek dožadovať sa zverejnenia názoru opačného k názoru prezentovanému konkrétnym novinárom.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dospela Rada k záveru, že k porušeniu novinárskej etiky postupom odporcu nedošlo.

Z týchto dôvodov nepovažovala Rada sťažnosť sťažovateľa za dôvodnú a konštatovala, že k porušeniu kódexu nedošlo.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 1. júla 2015

PhDr. Michal Arpáš
predseda TRSR
Rozhodnutia