č. k. 03/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 03/2016 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti navrhovateľa Mgr. Michala Hyneka, Krížna ul. č. 3552/1, 921 01 Piešťany, právne zastúpeného JUDr. Ing. Petrom Ošváthom, advokátom, Laurinská č. 2, 811 01 Bratislava proti odporcovi Piešťanský týždeň, vydávanému spoločnosťou WINTER Media a.s. Podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje:

  1. že Piešťanský týždeň pridaním titulku a vlastného komentára k odpovedi Mgr. Michala Hyneka v čísle 4, 26. januára 2016 porušil čl. II. ods.2 a čl.3 ods.6 Etického kódexu novinára.
  2. Vyslovuje Piešťanskému týždňu upozornenie podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky.
  3. Vyzýva Piešťanský týždeň, aby toto rozhodnutie uverejnil v najbližšom vydaní,
  4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 12.02.2016 doručená sťažnosť Mgr. Michala Hyneka, Krížna ul. č. 3552/1, 921 01 Piešťany, právne zastúpený : JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD. advokát, Laurinská č. 2, 811 01 Bratislava (ďalej len „sťažovateľ“) na porušenie zásad novinárskej etiky uverejnením článku „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“ v týždenníku Piešťanský týždeň (ďalej len „periodikum“) č. 3/2016 zo dňa 19.01.2016 vydavateľa WINTER Media a.s. a pridaním titulku a vlastného komentára k odpovedi sťažovateľa v Piešťanskom týždni č. 4/2016 dňa 26.januára 2016. K porušeniu zásad novinárskej etiky došlo podľa sťažovateľa najmä uverejnením nasledovných podľa neho nepravdivých tvrdení :
1. „Po nástupe do funkcie nechal primátor mesta pre svojho zástupcu (Michala Hyneka) vystaviť bankomatovú kartu, krytú mestským rozpočtom. M. Hynek disponuje platobnou kartou a podľa výpisov z účtu na ňu každý mesiac pribudne okolo tritisíc Eur.
2. Narábanie viceprimátora s mestskou platobnou kartou však pripomína príslovie o capovi, čo ho urobili záhradníkom. V redakcii sa nám zjavili účtenky z rôznych zariadení, v ktorých viceprimátor s mestskými peniazmi bezhotovostnou kartou platil. I veruže si luxus neupieral, o čom svedčia položky na pokladničných blokoch.
3. Vo fastfoode v bratislavskej Eurovei si vo dvojici pomaškrtil na krevetových špecialitách za takmer tridsať Eur, v luxusnej reštaurácií neďaleko Piešťan na hovädzom steaku, hovädzích medailónkoch a špargľovej polievke za tridsaťtri Eur.
4. K srdcu mu zrejme prirástlo i známe piešťanské bowlingové centrum, kde na troch účtoch v máji figuruje po zrátaní viac ako tristo Eur. To však nie je nič proti vyše tisíceurovej útrate za jeden mesiac v troch piešťanských hoteloch.
5. Na základe takéhoto obsiahleho vysvetlenia sa nemôžem ubrániť konštatovaniu, že z kreviet či hovädzích steakov nemali osoh obyvatelia kúpeľného mesta, ale len viceprimátorov maškrtami rozmaznaný jazýček“.

Podľa sťažovateľa „Piešťanský týždeň“ porušil:

– základné hodnoty Etického kódexu novinára, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci ako sú nestrannosť, objektivita, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov,
– povinnosť dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní, pričom informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov,
– povinnosť vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe. V predmetnom článku sa odvoláva na účtenky o konzumácii o ktorých síce nevie určiť kto ich použil pri konzumácii, ani neuvádza kto mu ich odovzdal (odcudzil zo samosprávneho úradu), ale napriek tomu verejne a nepravdivo obvinil verejného funkcionára z nekalého konania, hoci na to nemal presvedčivé ani overené dôkazy a spôsobil tak tomuto funkcionárovi (viceprimátorovi mesta Piešťany) vážnu ujmu na povesti,
– zásadu Etického kódexu novinára, pretože titulky článkov nesmú byť zavádzajúce ani nepravdivé. Porušenie zásad Etického kódexu novinára vidí aj v tom, že vydavateľ síce zverejnil odpoveď sťažovateľa v nasledujúcom čísle periodika, kde ale v rozpore so zákonom o periodickej tlači uverejnil aj svoje vlastné reakcie, ktorými ešte viac dehonestoval osobu sťažovateľa (titulok „Kto klame pán viceprimátor Hynek?“
Následne sťažovateľ polemizuje s názormi vydavateľa, že nebol povinný zverejniť jeho odpoveď, lebo článok neobsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a sťažovateľ ako verejný funkcionár nemá v zmysle tlačového zákona nárok na zverejnenie odpovede. Argumentuje ustanoveniami relevantných právnych predpisov a ich štandardným chápaním.

Sťažovateľ uvádza , že tvrdenia autora článku „všetky od začiatku do konca sú nepravdivé“… a v dôsledku závažnosti týchto nepravdivých tvrdení (údajné šafárenie peniazmi z mestského rozpočtu) aj spôsobilé značnou mierou ohroziť moju vážnosť u spoluobčanov, najmä preto, že boli spáchané verejne a že sa dotýkajú výkonu verejnej funkcie viceprimátora mesta Piešťany – ktorú zastávam.

Sťažovateľ žiada Tlačovú radu SR, aby sa jeho podnetom zaoberala a vyvodila z porušenia zásad Etického kódexu voči autorovi článku i vydavateľovi periodika príslušné konzekvencie v rámci svojich kompetencií.

Ku sťažnosti boli pripojené fotokópie článkov „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“ Piešťanský týždeň č. 3/2016, „Kto klame pán viceprimátor Hynek?“ Piešťanský týždeň č. 4/2016, Prehlásenie primátora mesta k informáciám v článku pod názvom „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“ uverejnený v týždenníku „Piešťanský týždeň“ č. 3/2016, vydavateľa WINTER Media a.s., kde prehlasuje, že informácie v tomto článku sa nezakladajú na pravde.

Tlačová rada dňa 19.2.2016 zaslala šéfredaktorovi týždenníka „Piešťanský týždeň“ Tiborovi Hlobeňovi v zmysle čl. 3, ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky sťažnosť a vyzvala ho, aby sa k nej do 30 dní od doručenia tejto výzvy vyjadril. Zároveň ho upozornila, že ak nevyužije možnosť vyjadriť sa, tak Tlačová rada bude napriek tomu vo veci konať a rozhodne. Šéfredaktor periodika sa ku sťažnosti vyjadril podaním nazvaným „Odpoveď a vyjadrenie“ zo dňa 18.03.2016, v ktorom najmä:
1. namietol nedostatok právomoci Tlačovej rady zaoberať sa sťažnosťou voči nečlenovi občianskeho združenia, ktorého orgánom je Tlačová rada
2. uviedol, že: „ S podanou sťažnosťou v celom rozsahu nesúhlasíme“
3. obhajoval pravdivosť oboch článkov „Tvrdenia uvedené v článkoch sú pravdivé a podložené jednak písomnými dôkazmi a tiež osobnými svedectvami, poskytnutými nám pred uverejnením článku“.
4. Odvolával sa na zákonnú ochranu zdroja informácii a nekonkretizoval osoby, svedectvá ktorých majú preukázať, že platby kartou mesta uskutočnil sťažovateľ. Ku vyjadreniu pripojil niekoľko účteniek zo stravovacích zariadení a výpisov z banky, z ktorých vyplýva, že došlo k platbám mestskou kartou, ale už nie kto kartou platil.
Z ďalších príloha vyjadrenia vyplynulo, že periodikum po uverejnení prvého článku „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“ položilo sťažovateľovi a primátorovi mesta Piešťany niekoľko otázok, na ktoré dostalo rôzne všeobecné/konkrétne odpovede o tom, aký účel mali jednotlivé platby mestskou kartou, ale nie už kto ňou platil.
Ku námietke nedostatku svojej právomoci zaoberať sa sťažnosťou Tlačová rada uvádza, že články uverejnené v masmédiách môže hodnotiť ktokoľvek. Výsledkom konania Tlačovej rady SR je práve hodnotenie jednotlivých článkov podľa kritérií

Etického kódexu novinára. V snahe o vyvážené a spravodlivé hodnotenie postupuje Tlačová rada čiastočne formalizovane podľa svojho rokovacieho poriadku a dáva možnosť dotknutej redakcii sa k veci vyjadriť. Preto Tlačová rada nepotrebuje ku hodnoteniu článku v Piešťanskom týždni, hoci tento nepristúpil ku Etickému kódexu novinára, zvláštnu právomoc.

Pre Tlačovú radu boli v tomto konaní zvlášť významné nasledovné ustanovenia Etického kódexu novinára:

čl. II
1. Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

čl. III
5. Titulky článkov nesmú byť zavádzajúce ani nepravdivé.

Tlačová rada SR konštatuje, že oba namietané články sa týkali legitímneho predmetu verejného záujmu, narábania s mestskými financiami. Zároveň obsahujú skutkové tvrdenia a hodnotiace úsudky a zvlášť formulácie spôsobilé dotknúť sa vážnosti sťažovateľa. Tento ako viceprimátor je však osobou verejného záujmu, a teda musí zniesť oveľa väčšiu mieru kritiky ako ostatní občania. To však nezbavuje periodikum povinnosti zachovávať pri písaní o ňom zásady novinárskej etiky. Pre posúdenie dodržania novinárskej etiky prvým článkom „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“ je rozhodujúca pravdivosť v ňom obsiahnutých skutkových tvrdení, ktorú Tlačová rada SR nie je schopná dostatočne preveriť. Z dokladov predložených účastníkmi konania a z ich vyjadrení vyplýva, že vo viacerých ubytovacích a stravovacích zariadeniach sa platilo kartou mesta, ale už nie kto ňou platil. Tu stoja proti sebe protichodné tvrdenia sťažovateľa a periodika. Z uvedených dokladov (účteniek) však vyplýva, že išlo o konzumáciu viacerých osôb a nie jedinej (sťažovateľa) čo naznačuje hlavne titulok prvého článku. Zároveň periodikum poskytlo sťažovateľovi možnosť vyjadriť sa až po uverejnení prvého článku. Napriek uvedeným problémom ešte článok „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“ neprekročil hranicu, za ktorou Tlačová rada obvykle vyslovuje porušenie Etického kódexu novinára.

Odpoveď sťažovateľa uverejnenú v Piešťanskom týždni dňa 26.01.2016, redakcia doplnila dehonestujúcim titulkom „Kto klame, pán viceprimátor Hynek?“, tvrdením, že jeho odpoveď periodikum nie je povinné uverejniť a polemickým textom nadpísaným „Kto teda používa mestskú bankomatovú kartu?“

Pre Tlačovú radu SR nie je v okolnostiach prípadu rozhodujúce či periodikum malo zákonnú povinnosť zverejniť odpoveď sťažovateľa, lebo zmyslom Etického kódexu novinára je stanoviť zásady novinárskej etiky prekračujúce požiadavky práva. Ak periodikum uverejnilo sťažovateľovu odpoveď, tak je v rozpore s čl. III.

ods. 6 Etického kódexu novinára jej doplnenie titulkom idúcim proti zmyslu a obsahu tejto odpovede. Takýto titulok je nevyhnutne zavádzajúcim. Pripojenie akéhokoľvek a zvlášť polemického komentára k odpovedi porušuje rovnosť možnosti pôsobenia na čitateľa. Ku pôvodnému článku „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“, samozrejme nebol pripojený komentár sťažovateľa. Preto takýto postup porušil aj zásadu vyváženosti. Došlo teda k porušeniu čl. II ods. 2 a 3 Etického kódexu novinára. Na základe uvedených dôvodov dospela Tlačová rada Slovenskej republiky k výroku tohto rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 23. 05. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia