č. k. 04/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka pod č. k. 04/2016 na zasadnutí dňa 29. júna 2016 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Prešov v zastúpení Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou, Hlavná 73, 080 01 Prešov proti odporcovi, denníku Plus JEDEN DEŇ, vydávanému spoločnosťou News and Media Holding, a.s., so sídlom Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník Plus JEDEN DEŇ publikovaním článku pod titulkom Chystajú luxus pre nebožtíkov na 8. strane denníka zo dňa vydania 02. februára 2016 porušil Etický kódex novinára, a to čl. II, ods. 2 kódexu označujúci za hlavné zásady, ktorými sa riadi novinár, vyváženosť, objektivitu, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov a čl. III, ods. 1., zaväzujúci novinára povinnosťou dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní a informácie si overiť aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Tlačová rada vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu upozornenie.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola doručená sťažnosť Mesta Prešov v zastúpení Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta, proti odporcovi, denníku Plus JEDEN DEŇ, vydávanému spoločnosťou News and Media Holding, a.s.

Sťažovateľ podáva sťažnosť na to, že denník Plus JEDEN DEŇ publikovaním predmetného článku porušil Etický kódex tým, že uviedol nepravdivé a zavádzajúce informácie v súvislosti s finančným vyčíslením nákladov na jedno hrobové miesto; urobil tak zrejme bez náležitého objektívneho analyzovania reálnych nákladov.

Sťažovateľ ďalej uvádza vysvetlenie: “Celková investícia je 25,5 mil. eur, avšak najmenej 2700 hrobových miest by malo vzniknúť na ploche 5 árov za cenu 1,8 mil. Ak už mal byť v článku uvedený údaj z výsledku delenia, tak tento

údaj: 1,8 mil /2700, čo je cca 666 eur ne jedno miesto, nie 9,5 tis., ako sa uvádza, čo vyvoláva dojem nehospodárneho nakladania s financiami.”

Sťažovateľ ďalej namieta, že publikované vyjadrenie vyvoláva dojem o nehospodárnom, nevýhodnom, svojvoľnom a nezákonnom postupe mesta. Mesto Prešov má za to, že zverejnením nepravdivého skutkového tvrdenia o nákladoch na jedno hrobové miesto vo výške 9,5 tis. došlo … k porušeniu Etického kódexu novinára v Čl. II. ods 1, čl. II. ods. 2, čl. III. ods.

Rada si 15.04.2016 ku sťažnosti vyžiadala stanovisko odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Odporca na výzvu nereagoval, vyžiadané stanovisko v určenej lehote nazaslal ani nepotvrdil prijatie výzvy na jeho zaslanie.

Rada podrobila článok pod titulkom Chystajú luxus pre nebožtíkov na 8. strane denníka Plus JEDEN DEŇ analýze a zistila nasledovné: predmetný článok informuje o procese rozširovania cintorína v meste Prešov, miestnej časti Šváby. V snahe vyčísliť náklady na hrobové miesta, vznik ktorých je hlavným motívom rozširovania cintorína v lokalite zo strany Mesta Prešov, pracovala redakcia s dvoma odlišnými, no vzájomne súvisiacimi číslami: celkovými nákladmi na rozšírenie existujúceho cintorína (25,5 mil. eur) a nákladmi na prvú etapu rekonštrukcie, pri ktorej vznikne 2700 hrobových miest (1,8 mil. eur). Redakcia uvedením do matematického vzťahu delenia vyššej sumy nákladov a počtu novovzniknutých hrobových miest prišla k číslu, ktoré publikovala v predmetnom článku a ktoré namieta Mesto Prešov: náklady na jedno hrobové miesto predstavujú 9,5 tis. eur. Mesto Prešov vo svojej sťažnosti, naopak, tvrdí, že relevatným číslom, ktoré v snahe vyčísliť náklady na vznik jedného hrobového miesta mala redakcia použiť, bolo číslo 1,8 mil. eur, ktoré predstavuje náklady na prvú etapu rozširovania cintorína. Náklady na jedno novovzniknuté hrobové miesto by tak predstavovali 666 eur.

Analýzou predmetného článku rada zistila, že redakcia pri práci s informáciami nekládla dôraz na dôsledné vyhodnotenie faktov a prepočítanie celkových nákladov, resp. nákladov na prvú etapu rozširovania cintorína kontra počet novovzniknutých hrobových miest. Autorka v článku neuvádza zdroj, ktorý potvrdzuje výšku nákladov na jedno hrobové miesto, z čoho možno usúdiť, že výpočet je dielom samotnej autorky. Rada konštatuje, že v záujme objektivity malo byť v záujme redakcie v štádiu prípravy článku a zberu údajov získať odpoveď Mesta Prešov na otázku výšky nákladov na jedno hrobové miesto a súbežne osloviť s rovnakou otázkou nezávislého odborníka so žiadosťou o odborný názor na výšku nákladov a následne konfrontovať obe získané informácie.

Rada konštatuje, že redakcia podcenila zásadu vyváženosti informácií, objektivitu a overovanie faktov.

Pre rozhodnutie Rady boli významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:

II. Základné hodnoty
2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

III. Novinár a verejnosť
1. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Rada sa oboznámila s obsahom článku Chystajú luxus pre nebožtíkov na 8. strane denníka Plus JEDEN DEŇ zo dňa vydania 02. februára 2016 a po jeho vyhodnotení a konfrontácii s vyššieuvedenými článkami Etického kódexu novinára dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri rozhodovaní o druhu sankcie Rada zohľadnila intenzitu závažnosti porušenia novinárskej etiky a dôsledky pre sťažovateľa a dospela k záveru, že postačujúcou sankciou je vyslovenie upozornenia na porušenie kódexu.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 29. 06. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia