č. k. 05/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 05/2016 na zasadnutí dňa 29. júna 2016 o sťažnosti navrhovateľa Nora Meszároša, Bellova 57, Bratislava, 831 01 proti odporcovi, denníku Plus JEDEN DEŇ, vydávanému spoločnosťou News and Media Holding, a.s., so sídlom Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  1. 1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník Plus JEDEN DEŇ uverejnením článku “Hanba Mázikovej a Molnárovej v Prahe; Toto stvárali medzi hosťami“ dňa 03.02.2016 porušil čl. III bod 1 a 2 a čl. IV bod 1 Etického kódex novinára (ďalej len „kódex“) a
  2. 2. Tlačová rada vyslovuje znepokojenie.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „Rada“) bola doručená sťažnosť Nora Meszároša, na denník Plus JEDEN DEŇ, vydávanému spoločnosťou News and Media Holding, a.s., so sídlom Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava.

Navrhovateľ namieta, že uverejnením článku “Hanba Mázikovej a Molnárovej v Prahe; Toto stvárali medzi hosťami“ dňa 03.02.2016 malo prísť k porušeniu novinárskej etiky. Konkrétne navrhovateľ poukazuje na skutočnosť, že článok je nepravdivý a dehonestujúci voči speváčke Eve Mázikovej. Skutočnosti opísané v článku sa nikdy nestali. Fotka Evy Mázikovej a Marcely Molnárovej bola zhotovená v šatni a nie medzi hosťami na spoločenskej akcii. Z tohto vyplýva, že obe dámy sa na verejnosti nesprávali spôsobom popísaným v článku.

Rada si dňa 15.04.2016 ku sťažnosti vyžiadala stanovisko odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Vo výzve bol odporca poučený, že ak sa nevyjadrí k sťažnosti, môže Rada rozhodnúť iba na základe tvrdení sťažovateľa.

Odporca sa k sťažnosti nevyjadril.

Rada sťažnosť prerokovala na svojom 74. zasadnutí dňa 29.06.2016. Rada sa oboznámila s obsahom sťažnosti a samotným článkom. Na základe uvedeného dospela Rada k záveru, že sťažnosť je dôvodná.
Podľa čl. III bod 1 kódexu je novinár povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
Podľa čl. III bod 2 kódexu novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza v prípade použitia utajeného alebo dôverného zdroja. Takýto zdroj môže použiť v súlade s ustanoveniami tohto kódexu o využití mimoriadnych zdrojov, ktoré sú uvedené nižšie.

Podľa čl. IV bod 1 kódexu novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby.

Zo sťažnosti vyplýva, že fotografia zobrazená pri článku nebola urobená na verejnosti (medzi hosťami) ale v šatni pred galakoncertom v pražskej Lucerne. Rovnako pri preskúmaní fotografie zverejnenej pri spornom článku sa zdá, že táto nie je urobená medzi hosťami spomínaného galakoncertu.

Navrhovateľ v sťažnosti taktiež uvádza, že na koncerte nebol žiaden redaktor denníka Plus JEDEN DEŇ a informáciu o správaní speváčok Mázikovej a Molnárovej si u týchto ani žiaden z redaktorov tohto denníka neoveroval.

Keďže sa odporca k sťažnosti nevyjadril, Rada v súlade s jej rokovacím poriadkom vychádzala najmä zo skutočností uvádzaných v sťažnosti.

Podľa názoru Rady obsahuje článok viacero nepravdivých skutočností a neprimeraných hodnotiacich úsudkov, ktoré vychádzajú práve z nepravdivých faktov. Rada má za to, že speváčky Máziková a Molnárová medzi hosťami na galakoncerte nič neprístojné nestvárali a z informácií dostupných Rade nie je možné ich chovanie považovať za hanebné.

Pridŕžajúc sa skutočností uvedených v sťažnosti je zjavné, že autor článku si zverejnené informácie neoveroval. Keďže sa autor článku galakoncertu nezúčastnil nie je z článku ani zrejmé ako popisované informácie získal. Rada sa skôr domnieva, že v článku boli zverejnené informácie, ktoré sú výplodom fantázie autora. Ich účelom nebol informovať čitateľa ale zbytočne bulvárnym spôsobom škandalizovať verejne známe osobnosti.

Rada dospela v tejto súvislosti k záveru, že autor článku si dôsledne neoveril popisované skutočnosti, nevykonal žiaden relevantný novinársky prieskum, čo možno kvalifikovať ako porušenie čl. III bod 1 kódexu.

Rovnako v článku nie je riadna referencia na zdroj informácií z ktorých novinár čerpal. Z článku nevyplýva, že by tieto informácie novinár získal od zdroja pod podmienkou zachovania anonymity. Takýto postup je v rozpore s novinárskou etikou a je porušením čl. III bod 2 kódexu.

Keďže článok pracuje s nepravdivými informáciami a jeho účelom je škandalizácia dotknutých fyzických osôb, Rada zistila taktiež neoprávnený zásah do súkromného života uvedených osôb. Postup novinára bol teda v rozpore aj s čl. IV bod 1 kódexu.

Po vyhodnotení obsahu sťažnosti a posúdení článku a ich konfrontácii s vyššieuvedenými článkami kódexu dospela Rada k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 29. 06. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia