č. k. 06/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 06/2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti sťažovateľa mesto Žilina proti odporcovi týždenníku Žilinský večerník, vydávanom spoločnosťou PublishingHouse, a.s., podľa §8 ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením nasledovných článkov: „Rudniny“ článokpublikovaný dňa 7.7.2015 na str. 2 v týždenníku Žilinský večerník, „Centrum Rudniny II na Hlinách poslanci schválili“ článok publikovaný dňa 7.7. 2015 na str. 5 v týždenníku Žilinský večerník, „Ako soľ!“ článok publikovaný dňa 4.8.2015 na str. 2 v týždenníku Žilinský večerník, „Bude v Žiline volejbalová hala?“ článokpublikovaný dňa 4.8.2015 na str. 5 v týždenníku Žilinský večerník, „Druhá koľaj“ článokpublikovaný dňa 11.8.2015 na str. 2 v týždenníku Žilinský večerník, „Chceli sa ubytovať, dostali pokutu“ článokpublikovaný dňa 11.8.2015 na str. 5 v týždenníku Žilinský večerník, „Vidieť do hláv“ článok publikovaný dňa 18.8.2015 na str. 2 v týždenníku Žilinský večerník, „Poslanci poukazujú na neférovú kampaň proti nafukovacej hale“ článokpublikovaný dňa 18.8,2015 na str. 5 v týždenníku Žilinský večerník, „Suterén“ článokpublikovaný dňa 25.8.2015 na str. 2 v týždenníku Žilinský večerník, „Volejbalová hala nateraz nebude“ článokpublikovaný dňa 25.8.2015 na str. 5 v týždenníku Žilinský večerníkk porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov nedošlo.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „Rada“) boli dňa 17. 08., následne 2.9 a 3.9. 2015 doručené sťažnosti PhDr. Pavla Č., v mene Mesta Žilina (ďalej len „Sťažovateľ“) na týždenník Žilinský večerníkvydávaný spoločnosťou PublishingHouse, (ďalej len „Odporca“). Sťažovateľ namietal, že týždenník Žilinský večerník svojimi článkami porušuje Etický kódex novinára. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza články, ktorými podľa jeho názoru dochádza k podozreniu zo šírenia neobjektívnych informácií adresovaných žilinskej verejnosti, ako aj k tendenčnému poškodzovaniu dobrého mena, a to najmä očierňovaním a zvažovaním práce súčasného vedenia mesta Žilina a primátora. Sťažovateľ považuje činnosť redakcie regionálneho týždenníka Žilinský večerník a jeho šéfredaktora za problematickú a v rozpore so všeobecne akceptovanými pravidlami práce poctivého a zodpovedného novinára zakotvenými v Etickom kódexe novinára. Sťažovateľ ďalej dodáva, že problém s Odporcom sa začal začiatkom roku 2015 po tom čo Sťažovateľ začal vydávať vlastné Radničné noviny a zároveň Sťažovateľ zastavil objednávanie inzercií v regionálnych médiách, dôsledkom čoho bola skutočnosť, že Odporca začal uvádzať klamstvá týkajúce sa nielen samosprávy alebo i osoby primátora. Sťažovateľ poukazuje na fakt, že šéfredaktor Odporcu je poslancom Mestského zastupiteľstva v Bytči, čoho dôsledkom má byť zvýšená miera sympatií s predstaviteľmi opozícií súčasného vedenia mesta. Prílohu tejto Sťažnosti tvoria žiadosti Sťažovateľa o uverejnenie odpovede, ktoré adresoval Odporcovi za účelom dosiahnutia nápravy ako aj list p. poslanca Jána Púčeka, ktorý bol adresovaný šéfredaktorovi Michalovi Filekovi. Následne boli Rade doručené dve opätovné sťažnosti, v ktorých Sťažovateľ dopĺňa ďalšie články (vrátane žiadostí Sťažovateľa o uverejnenie odpovede, adresovaných Odporcovi), ktorými malo dôjsť k porušenie Etického kódexu zo strany Odporcu.

Rada si ku sťažnosti vyžiadala dňa 8.9.2015 stanovisko Odporcu. Odporca adresoval Rade svoju odpoveď zo dňa 15.9.2015, v ktorej vyjadruje stanovisko k sťažnosti Sťažovateľa. Odporca uvádza, že namietané články majú v prevažnej miere povahu komentárov, prostredníctvom ktorých sa Odporca snaží čitateľom hlbšie vysvetliť súvislosti spravodajského textu. Odporca poukazuje na skutočnosť, že v predmetných článkoch sa snaží predovšetkým zaujať vlastné stanovisko, a čitateľom priblížiť vlastný názor na informácie uverejnené v spravodajskom materiáli avšak na základe vyhodnotenia faktov, teda nie na základe subjektívnych pocitov. Odporca zároveň dodáva, že rubrika „Komentár“ je riadne označená a čitateľ je dostatočne informovaný o tom, že jej obsah je vyjadrením názoru jej autora. V ďalšej časti svojej odpovede Odporca poskytuje bližšie vyjadrenie k namietaným článkom ako aj k jeho pôsobeniu v mestskom zastupiteľstve v Bytči.

Pre rozhodnutie rady boli v tomto prípade významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:

čl. II bod. 1

Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

čl. II bod. 2

Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

Rada sa oboznámila s obsahom vyššie uvedených článkov. Pre ozrejmenie Rada uvádza, že predmetné články sa týkali najmä rozhodovacej činnosti mestského zastupiteľstva v Žiline a postojov primátora Žiliny v súvislosti s projektom výstavby nafukovacej haly nad plážovým ihriskom, články ďalej poukazovali na nízky stupeň záujmu zo strany mesta o oblasť cestovného ruchu, ako aj problematiku vyberania pokút v blízkosti hotela účastníkmi seminárov a problematiku výstavby bytových komplexov.

Z vyššie uvedených ustanovení Etického kódexu novinára dopadajúcich na postup Odporcu je zrejmé, že právo na slobodný výber témy článku predstavuje imanentnú súčasť slobody slova. Rada ďalej poukazuje na právo novinára vyjadrovať svoj názor k témam týkajúcim sa verejného záujmu a to aj v prípade ak sa jedná o názor kritický. S poukazom na obsahovú stránku vyššie uvedených článkov má Rada za to, že z hľadiska novinárskej tvorby pôsobia články profesionálne a argumentačne jasne. Rada ďalej uvádza, že v prípade ak sa Sťažovateľ nazdáva, že v dôsledku publikácie článkov došlo k porušeniu Etického kódexu novinára, Sťažovateľ musí jednoznačne špecifikovať v čom, kde a kedy k porušeniu došlo a svoje tvrdenia podložiť konkrétnymi argumentmi resp. dokumentmi. Rada zároveň konštatuje, že zo samotného znenia sťažnosti nie je možné zistiť, ktoré informácie sú nepravdivé resp. čo konkrétne je predmetom sťažnosti. Rada, ako už niekoľkokrát, vo svojich rozhodnutiach považuje za potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že Sťažovateľ je pri výkone svojich právomocí povinný zniesť vyššiu mieru kritiky zo strany novinárov a to najmä pri témach týkajúcich sa verejného záujmu.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dospela Rada k záveru, že k porušeniu novinárskej etiky postupom Odporcu nedošlo. Odporca sa uverejnením článkov nespreneveril svojej povinnosti informovať o skutočnostiach objektívne a poctivo.

Z uvedených dôvodov rozhodla Rada tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 7.12.2015

JUDr. Ing. Andrej SCHWARZ, LL.M.
podpredseda TR SR
Rozhodnutia