č. k. 07/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman, Ivana Potočňáková vo veci vedenej pod č. k. 7/2015 na zasadnutí dňa 7. 12. 2015 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Prešov, proti odporcovi denníku Prešovský večerník, ktorého vydavateľom je Privatpress, s. r. o., podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky k o n š t a t u j e, že článkom „Poslanec Miroslav Benko pátra po zmluve na silvestrovský ohňostroj. Dostal ju neúspešný kandidát na poslanca za KDH“ uverejneným 1. júla 2015 na str. 4, „Miroslav Benko: Pýtam sa, mám ticho sedieť, keď v tabuľke pri plnení rozpočtu za I. štvrťrok je šesť chýb?“ uverejneným 2. júla 2015 na str. 2, „Prešovské adopcie“ uverejneným 3. júla 2015 na str. 4, „M. Komanický: Kriminálka nerieši technické služby, ale mesto“ uverejneným 6. júla 2015 na str. 2, „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“ uverejneným 9. júla 2015 na str. 3 v denníku Prešovský večerník k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 24. 07. 2015 doručená sťažnosť Mesta Prešov (ďalej len „sťažovateľ“), proti odporcovi denníku Prešovský večerník, ktorého vydavateľom je Privatpress, s. r. o. (ďalej len „odporca“), ktorou sťažovateľ namieta, že článkami uverejnenými v denníku odporcu a to „Poslanec Miroslav Benko pátra po zmluve na silvestrovský ohňostroj. Dostal ju neúspešný kandidát na poslanca za KDH“ dňa 1. júla 2015 na str. 4, „Miroslav Benko: Pýtam sa, mám ticho sedieť, keď v tabuľke pri plnení rozpočtu za I. štvrťrok je šesť chýb?“ dňa 2. júla 2015 na str. 2, „Prešovské adopcie“ dňa 3. júla 2015 na str. 4, „M. Komanický. Kriminálka nerieši technické služby, ale mesto“ dňa 6. júla 2015 na str. 2, „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“ dňa 9. júla 2015 na str. 3 došlo k porušeniu čl. II ods. 1, 2 a čl. III ods. 1 Etického kódexu novinára.
Sťažovateľ v sťažnosti uviedol, že všetky tieto články ho poškodzujú, vyvolávajú dojem o jeho nevhodných postupoch, pre ich nehospodárnosť, nevýhodnosť, svojvoľnosť a nezákonnosť, sú založené na neoverených faktoch a sťažovateľovi nebolo umožnené odporcom k ich témam sa vyjadriť, odporca mu neposkytol možnosť zaujať k nim stanovisko pred ich uverejnením, v dôsledku čoho sú články jednostranné a zavádzajúce.
Článok „Poslanec Miroslav Benko pátra po zmluve na silvestrovský ohňostroj. Dostal ju neúspešný kandidát na poslanca za KDH“ vyvoláva dojem o politicky angažovanom postupe sťažovateľa, jednostranne cituje poslanca zastupiteľstva Miroslava Benka a jeho názory, neprihliada na realitu, informuje verejnosť neobjektívne a sťažovateľovi nebola poskytnutá možnosť sa k téme vyjadriť, hoci bol jednou zo zmluvných strán zmluvy, ktorá je predmetom článku.
Článok „Miroslav Benko: Pýtam sa, mám ticho sedieť, keď v tabuľke pri plnení rozpočtu za I. štvrťrok je šesť chýb?“ obsahuje jednostranné vyjadrenia poslanca Benka, vrátane úplne neprimeraných, podľa ktorých sa s mestským majetkom „hazarduje“, „mestský úrad nefunguje“, „primátorka by mala byť osobnosť, líder a hlavne manažér s pokorou a charizmou“, čím navodzuje dojem laickosti vedenia mesta a autorka článku neumožnila sťažovateľovi sa vyjadriť, hoci je jednou zo strán dotknutých témou.
Článok „Prešovské adopcie“ je napísaný rodinným príslušníkom oficiálnej spolumajiteľky denníka odporcu, má urážlivý a ironický podtón, keď navrhuje mesto rozdeliť medzi jeho obyvateľov, aby sa oň starali a z ušetrených peňazí „navýšiť odmeny poslancov“, pričom uvádza, že mesto Prešov „všetko znesie“. Text navodzuje korupčné podozrenia, ani vo vzťahu k nemu nebolo umožnené sťažovateľovi sa vyjadriť.
Článok „M. Komanický. Kriminálka nerieši technické služby, ale mesto“ cituje poslanca zastupiteľstva Mikuláša Komanického a jeho názory, ktorý sa jednostranne vyjadruje k trestnému podaniu vo veci nakladania s odpadom, celkovo je text nevyvážený, vyvoláva dojem o nezákonnom konaní mesta, ktoré sa ani k nemu nemalo možnosť vyjadriť.
Článok „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“ jednostranne a neobjektívne informuje o stave mestského kúpaliska, absentuje v ňom informácia o tom, že kúpalisko bolo v roku 2011 vyňaté zo zoznamu vodných plôch určených na kúpanie, na kúpalisku boli osadené tabule o zákaze kúpania. Priamo v článku je uvedené, že sťažovateľ porušil zákon. Ani v tomto prípade nebolo umožnené sťažovateľovi vyjadriť sa.
Tieto články sú dôsledkom toho, že informácie si odporca neoveril, články vedú k opakovanému, jednostrannému, nevyváženému a nepravdivému informovaniu verejnosti.

Tajomník rady vyzval šéfredaktora odporcu, aby sa vyjadril k pripojenej sťažnosti sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ho upozornil na možnosť, aby sám v tejto lehote preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil rade, či tak urobil.

Odporca sa k sťažnosti vyjadril listom, z ktorého vyplýva, že sťažnosť považuje za neopodstatnenú, pretože jeho konaním nedošlo k porušeniu zásad novinárskej etiky. Sťažovateľ nikdy nepožiadal o uverejnenie opravy. K jednotlivým článkom odporca uviedol:
Článok „Poslanec Miroslav Benko pátra po zmluve na silvestrovský ohňostroj. Dostal ju neúspešný kandidát na poslanca za KDH“ je doslovným prepisom interpelácie poslanca Benka počas zasadnutia zastupiteľstva, bol uverejnený ako súčasť uverejňovanej série vystúpení poslancov na rokovaní zastupiteľstva a zvukový záznam vystúpenia poslanca Benka je i uverejnený i na webovej stránke samotného sťažovateľa. Vystúpenie poslanca nebolo v článku nijako komentované.
Článok „Miroslav Benko: Pýtam sa, mám ticho sedieť, keď v tabuľke pri plnení rozpočtu za I. štvrťrok je šesť chýb?“ je štandardným rozhovorom s poslancom zastupiteľstva, v ktorom vyjadruje svoj názor na fungovanie samosprávy v meste
Článok „Prešovské adopcie“ je fíčrom redaktora Patrika Tomiča, predstavuje názor autora, ním svojsky videné fakty spracované s nadhľadom.
Článok „M. Komanický. Kriminálka nerieši technické služby, ale mesto“ sa týka podpísania dodatku k zmluve s Technickými službami ešte bývalým vedením mesta, bolo zverejnené preto stanovisko exprimátora Pavla Hagyariho.
Článok „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“ obsahuje informácie poskytnuté regionálnou hygieničkou RÚVZ Prešov Mgr. Ing. Janou Mýtnikovou, MPH, ide o rozhovor s ňou, ktorý bol riadne autorizovaný. K tomuto článku odporca predložil aj text mailu, ktorý mu zaslala Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, v ktorom potvrdzuje korektnosť údajov uverejnených odporcom, ktoré mu poskytla.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí 7. 12. 2015. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, vyjadrením odporcu, ale najmä so samotnými článkami:
Článok „Poslanec Miroslav Benko pátra po zmluve na silvestrovský ohňostroj. Dostal ju neúspešný kandidát na poslanca za KDH“ obsahuje úvodný redakčný text, z ktorého vyplýva, že informuje o poslednom pred prázdninovom rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom vystúpil poslanec Benko v diskusii o návrhu plánu kontrolnej činnosti (na ktorom si poslanec Benko „posvietil“ na silvestrovský ohňostroj a odstupné pre bývalých vedúcich pracovníkov); nasleduje text vystúpenia poslanca Benka s návrhmi na kontrolné postupy. Z obsahu sťažnosti sťažovateľa nevyplýva, že by nešlo o doslovný prepis vystúpenia poslanca.
Text „Miroslav Benko: Pýtam sa, mám ticho sedieť, keď v tabuľke pri plnení rozpočtu za I. štvrťrok je šesť chýb?“ informuje formou rozhovoru s poslancom Benkom o jeho názoroch na niektoré otázky komunálnej politiky. Obsahuje redakčný úvod, z ktorého vyplýva, že článok nasleduje po rokovaní zastupiteľstva, na ktorom poukázal tento poslanec na niektoré otázky, ktoré označuje redakcia za „chyby“ v predkladaných materiáloch. Časti textu, na ktoré poukazuje sťažovateľ v sťažnosti (najmä, že s mestským majetkom sa „hazarduje“, „mestský úrad nefunguje“, „primátorka by mala byť osobnosť, líder a hlavne manažér s pokorou a charizmou“) sú podľa úpravy textu výrokmi respondenta.
Autorom textu „Prešovské adopcie“ je Patrik Tomič, bol uverejnený na stránke vydania označenej ako „Spravodajstvo“ a z jeho štruktúry a úpravy je zrejmé, že ide o názory autora. Článok je ladený ironicky, navrhuje, aby mesto odovzdalo formou adopcie svoje časti obyvateľom, ktorí by sa o nich na vlastné náklady starali (napr. cesty, zeleň), čo by viedlo k tomu, že by o tento majetok bolo postarané a mesto by s ním nemalo náklady a tak ušetrené prostriedky by mohlo použiť, pričom autor absurdné ladený text dotvára návrhom na použitie ušetrených peňazí spôsobmi zjavne absurdnými.
Článok „M. Komanický. Kriminálka nerieši technické služby, ale mesto“ sa venuje podpísaniu dodatku č. 8 k zmluve, ktorým mali byť zvýšené ceny, ktoré platí mesto za nakladanie s odpadom a ktorá je v článku označená ako „neadekvátna“. V článku sú použité údaje a vyjadrenia bývalého a zároveň aj súčasného člena predstavenstva technických služieb mesta Prešov Mikuláša Komanického, z ktorých vyplýva, že dodatok k zmluve podpisovalo bývalé vedenie mesta. Článok obsahuje vyjadrenie bývalého primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho. Článok ďalej obsahuje názory Mikuláša Komanického (formou citácie), ktorými reaguje na prv vyslovené názory predsedu predstavenstva technických služieb Richarda Drutarovského o hospodárnosti nakladania s majetkom.
Text „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“ je rozhovorom s regionálnou hygieničkou, ktorý je uvedený redakčným konštatovaním, podľa ktorého Prešovčania nemôžu využívať prírodné kúpalisko Delňa, pretože deň pred uverejnením textu bol RUVZ vydaný zákaz, čo je hodnotené tak, že „mesto zmeškalo tohtoročnú sezónu“, keď potrebnú žiadosť o vydanie povolenia mesto doručilo RUVZ až 2. júla 2015. Z rozhovoru vyplýva, že RUVZ vykonal kontrolu na mieste, zistil, že areál je otvorený, boli v ňom návštevníci, ale aj oznam o zákaze kúpania a boli RUVZ odobraté aj vzorky vody. Na otázku: „Je zrejmé, že tu došlo k porušeniu zákona prevádzkovateľom …“ odpovedala regionálna hygienička tak, že v prípade porušenia zákona bude pristúpené k „sankciám“.
Podľa čl. II. bod 1 Etického kódexu pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a sluš¬nosti; vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
Podľa čl. II. bod 2 Etického kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsled¬né overovanie faktov.
Podľa čl. III bod 1. Etického kódexu novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní; informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Z citovaných ustanovení Etického kódexu novinára je zrejmé, že sloboda slova zahŕňa i právo novinára slobodne si zvoliť tému článku a uverejniť aj článok kritický. Rada uznáva, že súčasťou slobody prejavu novinára je i právo novinára kriticky sa vysloviť k témam verejného záujmu, medzi ktoré patrí nepochybne aj fungovanie orgánov územnej samosprávy. Novinár môže rešpektujúc primeranú mieru vkusu používať na tieto účely aj možnosť zveličenia, vrátane ironických výrazov.

Po oboznámení sa s obsahom článkov Rada dospela k záveru, že odporca citované ustanovenia Etického kódexu uverejnením sťažovateľom označených textov neporušil. Zaoberal sa témami, ktoré sú legitímnym predmetom verejnej diskusie a tieto spracoval primeranou formou. Za podstatné považovala Rada vo vzťahu k jednotlivým textom nasledovné:

Pokiaľ ide o článok „Poslanec Miroslav Benko pátra po zmluve na silvestrovský ohňostroj. Dostal ju neúspešný kandidát na poslanca za KDH“, tu nemala Rada dôvod pochybovať, že ide o prepis interpelácie poslanca Benka počas zasadnutia zastupiteľstva. Hoci neobstojí poznámka odporcu o tom, že text nebol v článku nijako komentovaný, pretože obsahoval redakčný úvod, ani tento neprekročil primeranú mieru kritickosti. Časti textu, ktoré sa javili závadnými sťažovateľovi, boli zreteľne označené ako vlastné názory poslanca Benka.
Podobne aj článok „Miroslav Benko: Pýtam sa, mám ticho sedieť, keď v tabuľke pri plnení rozpočtu za I. štvrťrok je šesť chýb?“ je rozhovorom s poslancom zastupiteľstva o jeho názoroch na otázky samosprávy v meste.
Článok „Prešovské adopcie“ obsahuje síce expresívne výrazy, resp. je ironicky ladený, avšak aj tieto výrazy zodpovedajú právu novinára na primeranú mieru zveličenia ako aj na skutočnosť, že boli použité v publicistickom útvare (nie v odbornom texte, kde je potrebné dôsledne dbať na odbornú správnosť a úplnú presnosť terminológie). Do úvahy je potrebné vziať aj celkový štýl textu, ktorý je v tomto prípade charakteristický iróniou a absurditou.
Článok „M. Komanický. Kriminálka nerieši technické služby, ale mesto“ obsahuje vyjadrenie Pavla Hagyariho, ktorý naň reaguje a obsahuje názorovú polemiku členov orgánov technických služieb, vysvetľuje predmet prešetrovania ich činnosti.
Text „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“ je obsahovo informáciou oficiálne poskytnutou regionálnou hygieničkou RÚVZ Prešov Mgr. Ing. Janou Mýtnikovou, MPH vo forme rozhovoru s ňou. Preto nemožno konštatovať, že pravdivosť takto ňou poskytnutých informácií by bol odporca povinný overovať.
Zohľadniac všetky uvedené skutočnosti, dospela preto Rada k záveru, že k porušeniu novinárskej etiky postupom odporcu nedošlo. Odporca sa uverejnením článkov nespreneveril svojej povinnosti považovať za prvoradé hodnoty spravodlivosti a sluš¬nosti, ani povinnosti nestrannosti, objektivity a poctivosť. Fakty použité v redakčných častiach textov nie sú neoverené, či neprimerané, odporca pracoval so zdrojmi, ktoré v texte citoval. Obsahom ani formou svojho článku neznemožnil verejnosti vytvoriť si objektívny názor na predmet poskytnutej informácie.
Z týchto dôvodov nepovažovala Rada sťažnosť sťažovateľa za dôvodnú a konštatovala, že k porušeniu kódexu nedošlo.
Na druhej strane však nemôže Rada neuviesť, že umiestnenie textu „Prešovské adopcie“ s ohľadom na jeho obsah na spravodajskú stranu vydania je nevhodné, podobne ako niektoré úvodné redakčné časti textov s pripojenými rozhovormi, sa javia nadbytočné. Nevhodne je formulovaná aj otázka, resp. konštatovanie redaktora, v texte „Letná sezóna je ohrozená, prírodné kúpalisko Delňa dostalo od hygienikov stopku“: „Je zrejmé, že tu došlo k porušeniu zákona prevádzkovateľom …“. Tento nedostatok je však uvedený na pravú mieru odpoveďou regionálnej hygieničky, ktorá toto hodnotenie nepotvrdila, ale uviedla iba to, že v prípade porušenia zákona bude pristúpené k „sankciám“, z čoho je zrejmé, že o tom, či k porušeniu zákona došlo alebo nie, ešte nebolo príslušným štátnym orgánom rozhodnuté.
Práca novinára musí byť vždy charakteristická nie len dôsledným využívaním práva na kritiku, ale aj potrebnou zodpovednosťou voči čitateľom, keď novinár má byť ten, ktorý sa dokáže povzniesť nad vzájomnú antipatiu osobností regionálnej politiky v záujme objektívneho dojmu, ktorý v čitateľovi vyvolá, či už svojimi vlastnými textami alebo voľbou, či úpravou uverejňovaných rozhovorov, či názorov iných, obzvlášť v prípade, ak sú kritické.
Iba to, že redakcia zvolí cestu informovania verejnosti o dianí v regionálnej politike formou prezentácie názorov osôb v podobe rozhovorov s nimi, či uverejňovaním textov nimi prednesených verejných vystúpení, ešte nezbavuje novinára povinnosti dbať na celkovú vyváženosť a názorovú pluralitu periodika.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10
Rokovacieho poriadku Rady.
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 7.12.2015

JUDr. Ing. Andrej SCHWARZ, LL.M.
podpredseda TR SR
Rozhodnutia