č. k. 07/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 07/2016 na zasadnutí dňa 29.júna 2016 o sťažnosti navrhovateľov 1/ ALTHAN, s. r. o., IČO: 44352492 so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 13, 2/ MPC CESSI a. s., IČO: 31651445, so sídlom Mlynská 22, Spišská Nová Ves 052 01, 3/ Humenská energetická spoločnosť, s. r. o., IČO: 31728812 so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 13 proti odporcovi denníku Hospodárske noviny, ktorého vydavateľom je MAFRA Slovakia, a. s., IČO: 31333524 so sídlom Nobelova 34, Bratislava 836 05 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Energetická vojna v Humennom sa presunula do podzemia“ v denníku Hospodárske noviny 2. februára 2016 a článku „Boj o mäso: výrobcovia stavajú na domáce chute“ v denníku Hospodárske noviny dňa 22. februára 2016 k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 15.4.2016 doručená sťažnosť sťažovateľov 1/ ALTHAN, s. r. o., IČO: 44352492 so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 13, 2/ MPC CESSI a. s., IČO: 31651445, so sídlom Mlynská 22, Spišská Nová Ves 052 01, 3/ Humenská energetická spoločnosť, s. r. o., IČO: 31728812 so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 13 (ďalej len „sťažovatelia“) proti odporcovi denníku Hospodárske noviny, ktorého vydavateľom je MAFRA Slovakia, a. s., IČO: 31333524 so sídlom Nobelova 34, Bratislava 836 05 (ďalej len „odporca“) týkajúca sa článkov uverejnených v denníku odporcu a to 7. novembra 2014 pod názvom „Zbohatol na predaji firmy Pente. Dnes sa púšťa do rizikového biznisu“; 2. februára 2016 pod názvom „Energetická vojna v Humennom sa presunula do podzemia“ a 22. februára 2016 pod názvom „Boj o mäso: výrobcovia stavajú na domáce chute“.

Sťažovatelia sťažnosťou z 11. apríla 2016 žiadajú Radu, aby sa zaoberala článkami Mareka Nemca, ktorý podľa názoru sťažovateľov dlhodobo uverejňuje v denníku odporcu tendenčné a nevyvážené články o aktivitách spoločností tvoriacich

podnikateľskú skupinu, do ktorej patria aj sťažovatelia, čím odchádza k porušeniu etických zásad novinárskej práce stanovených v čl. II bod 2 a čl. III bod 1, 3, 6 Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov (ďalej len „kódex“). Podrobnejšie sťažovatelia svoju sťažnosť vo vzťahu k jednotlivým článkom uverejneným v denníku odporcu odôvodnili takto:

Článok „Zbohatol na predaji firmy Pente. Dnes sa púšťa do rizikového biznisu“ uverejnený 7. novembra 2014 označuje majoritného akcionára spoločnosti MPC CESSI, a. s. Ing. Jána Molnára ako „veľkopodnikateľa“, pričom tento výraz v kontexte nadobúda pejoratívny význam. Uverejnená informácia o tom, že Ing. Ján Molnár zbohatol na predaji firmy Mecom skupine Penta, je skresľujúca, pretože čitateľ z článku môže nadobudnúť dojem, že majetok Ing. Jána Molnára pochádza iba z predaja tejto firmy, hoci k zveľaďovaniu majetku dochádzalo postupne a samotný predaj znamenal len zmenu formy majetku. V týchto súvislostiach použitý pojem „lukratívny“ vo vzťahu k tomuto predaju navodzuje dojem nerovného obchodu.

V článku „Energetická vojna v Humennom sa presunula do podzemia“ uverejnenom 2. februára 2016 je Ing. Ján Molnár znova označený pejoratívne ako „veľkopodnikateľ“ a aj ako „majiteľ spoločnosti Chemes“, čo nie je pravdivá informácia. Článok je nevyvážený v prospech strany Mesta Humenné.

Článok „Boj o mäso: výrobcovia stavajú na domáce chute“, ktorý bol uverejnený na titulnej strane prílohy „Firmy a trhy“ vydania denníka odporcu z 22. februára 2016, obsahuje nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje o spoločnosti ALTHAN, s. r. o., ako celok je nevyvážený a tendenčný a poškodzuje dobrú povesť tejto firmy. Článok sa zaoberá troma spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti mäso výroby – GVP, BERTO s ALTHAN, no namiesto objektívnych informácii vyzdvihuje spoločnosť GVP. Pripojený graf tržieb a ziskov týchto spoločností je skresľujúci, pretože GVP má podstatnú časť tržieb z veľkoobchodu a maloobchodu, graf teda vybočuje z témy článku, ktorou je mäso výroba. Spoločnosť ALTHAN vykonáva iba mäso výrobu, iné činnosti vykonávajú iné firmy skupiny – ak by boli zahrnuté údaje celej skupiny a všetkých činností, graf by mal inú podobu (celkové tržby tejto skupiny v roku 2014 dosiahli 20 mil. Eur). Podobným spôsobom sú skreslené aj údaje o počtoch zamestnancov. O GVP je uvedené, že má 450 zamestnancov a je druhým najväčším zamestnávateľom v regióne, čo nezodpovedá skutočnosti. Článok ďalej vo vzťahu k spoločnosti BERTO konštatuje, že táto, aby sa vyhla bankrotu, pokúsila sa zachrániť svoj biznis reštrukturalizáciou a pokračuje, že „s podobnými problémami pritom bojuje aj mladý mäsokombinát podnikateľa Jána Molnára z Humenného Althan. Spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 1 325 685 eur. Tento stav môže významnou mierou ovplyvniť ďalšie pokračovanie činnosti spoločnosti – upozorňuje v audite k účtovnej závierke Althanu za rok 2014 audítorská spoločnosť HB Consult Košice … Ten (Althan) od vzniku vykazuje každoročne stratu a firma takmer skončila v konkurze.“. Tvrdenie o tom, že ALTHAN takmer skončil v konkurze je nepravdivé a skresľujúce. V minulosti síce voči nemu bolo začaté konkurzné konanie na podnet veriteľa, avšak v krátkom čase bolo zastavené. Údaj o zápornom vlastnom imaní je uvedený v skresľujúcom kontexte. V skutočnosti je dôsledkom vyčlenenia maloobchodných činností, keď v roku 2014 došlo k presunu aktivít maloobchodných predajní spoločnosti na inú spoločnosť ALTHAN Trade. Sťažovateľ poukazuje i na kontext uverejnenia všetkých týchto negatívnych informácii o spoločnosti ALTHAN, tj. v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti BERTO, čo navodzuje dojem obdobných problémov spoločnosti ALTHAN. Navyše spoločnosti ALTHAN nebol poskytnutý priestor na vyjadrenie sa k článku.

Rada po predbežnom preskúmaní sťažnosti najmä z hľadiska jej včasnosti, dospela k záveru, podľa ktorého sťažnosť smerujúca proti článku Zbohatol na predaji firmy Pente. Dnes sa púšťa do rizikového biznisu“, ktorý bol uverejnený v denníku odporcu ešte 7. novembra 2014, je podaná oneskorene, pretože v zmysle § 2 Rokovacieho poriadku Rady sa Rada nezaoberá sťažnosťami na príspevky uverejnené viac ako šesť mesiacov pred podaním sťažnosti. Preto sa sťažnosťou v tejto časti neohla ďalej zaoberať.

Tajomník Rady vyzval šéfredaktora odporcu, aby sa vyjadril k zostávajúcej časti sťažnosti a zároveň ho upozornil na možnosť, aby sám v tejto lehote preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil rade, či tak urobil.

Odporca na výzvu Rady doručil dňa 20.5.2016 vyjadrenie, v ktorom uviedol, že článkami kódex neporušil a údaje v nich použité sú pravdivé a primerané. Vo vzťahu k článku „Energetická vojna v Humennom sa presunula do podzemia“ a údaju o tom, že Ing. Ján Molnár je majiteľom Chemes a. s., poukázal odporca na to, že Ing. Ján Molnár je jediným spoločníkom spoločnosti CHEMOL, s. r. o., ktorá je akcionárom Chemes, a.s. Humenné, pričom aj predstavenstvo Chemes, a.s. v minulosti potvrdilo, že Ing. Ján Molnár je osobou, ktorej fakticky patrí Chemes, a. s. Výraz „veľkopodnikateľ“ nemá pejoratívny význam, podľa Slovníka slovenského jazyka označuje súkromného podnikateľa podnikajúceho vo veľkom rozsahu. Vo vzťahu k článku „Boj o mäso: výrobcovia stavajú na domáce chute“ odporca uviedol, že vychádzal z údajov o spoločnostiach uvedených v ich účtovných závierkach uložených v registri účtovných závierok; z grafov je zrejmé, že ide o tržby a zisky spoločností ako aj to, že obsahuje celkové hospodárske výsledky spoločností. Zahrnuté boli iba tržby spoločností podnikajúcich v mäso výrobe, nemohli byť preto zahrnuté tržby iných spoločnosti z prípadnej skupiny. V článku bolo výslovne uvedené, že GVP, spol. s r.o. Humenné je i prevádzkovateľom maloobchodnej siete. Informácie boli čitateľovi poskytnuté objektívne. Údaje o počte zamestnancov
a umiestnení medzi zamestnávateľmi regiónu podľa tohto kritéria potvrdila autorovi článku pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné a údaj korešponduje aj a s údajom o počte zamestnancov v účtovnej závierke spoločnosti. To, že ALTHAN, s. r. o. takmer skončil v konkurze je pravdivou informáciou, pretože jeho veriteľ CORTEC s. r. o. podal na súd návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok z dôvodu neuhradenia pohľadávky 110 846, 18 EUR a konanie bolo zastavené až po uspokojení pohľadávky. Údaj o zápornom vlastnom imaní bol zistený z účtovnej závierky ATHAN, s.r.o.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí 29. júna 2016. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, ale aj so samotnými článkami a dospela k záveru, že sťažnosť sťažovateľov nie je dôvodná.

Podľa čl. II bod 2 kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

Podľa čl. III bod 1 kódexu je novinár povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Podľa čl. III bod 3 kódexu novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.

Podľa čl. III bod 6 kódexu titulky článkov alebo programov nesmú byť zavádzajúce ani nepravdivé.

Rada považuje za preukázané, že oba články odporcov sú založené na overených faktoch, ktoré sú i primerane interpretované a umožňujú čitateľovi vytvoriť si na tému článku vlastný názor.
Vo vzťahu k prvému článku Energetická vojna v Humennom sa presunula do podzemia“ nepovažuje ani Rada za pejoratívne označenie osoby bez ďalšieho ako „veľkopodnikateľa“. Pokiaľ ide o údaj charakterizujúci vzťah Ing. Jána Molnára a spoločnosti Chemes, a. s. aj tu rešpektujúc právo novinára na použitie primeranej miery zjednodušenia konštatuje Rada, že údaje uverejnené v článku obstoja a nemožno ich považovať za do tej miery nepresné, že by ich bolo možné označiť za nepravdivé. Navyše aj z vyjadrenia odporcu je dostatočne zrejmé, že si uverejnený údaj overoval, resp. čerpal z viacerých zdrojov.
Pokiaľ ide o druhý článok „Boj o mäso: výrobcovia stavajú na domáce chute“ ani tu Rada nenachádza pochybenie v postupe odporcu. Hoci postoj sťažovateľov a ich vnímanie uverejnených faktických údajov je pochopiteľné, na druhej strane text aj grafická časť sú natoľko pre bežného čitateľa zrozumiteľné, že uverejnené údaje vníma v zhode s obsahom verejne prístupných účtovných závierok spoločností. Článok Rada nepovažuje za tendenčný ani nekriticky preferujúci inú z porovnávaných spoločností. Údaje týkajúce sa počtu zamestnancov konkurenta sťažovateľa a jeho postavenia na trhu práce si odporca overil, porovnal s jeho účtovnou závierkou spôsobom, aký opísal vo vyjadrení k sťažnosti, na druhej strane ani sťažovatelia nepredložili Rade iné údaje o týchto okolnostiach. Pokiaľ na sťažovateľa bol v minulosti podaný návrh veriteľom na vyhlásenie konkurzu, ani pripomenutie týchto okolností a jeho spôsob v článku nemožno považovať za neprimeraný.

Rada preto dospela k záveru, podľa ktorého odporca uverejnením článkov neporušil zásady novinárskej práce ale ani povinnosť nezverejňovať žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé a ale ani povinnosť nadpísať článok primeraným titulkom , t.j .takým, ktorý nie je zavádzajúci, či nepravdivým.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 29. 06. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia