č. k. 08/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 08/2015 na zasadnutí dňa 23. mája 2016 o sťažnosti navrhovateľky Kristíny Hudekovej, Miestny úrad Karlova Ves, Námestie Sv. Františka 8, Bratislava, 84105 proti odporcovi denník Nový čas, ktorého vydavateľom je spoločnostť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava ako vydavateľovi podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník Nový čas uverejnením článku “V Karlovej Vsi sa rodí jedna kauza za druhou: Bordel v úrade, špina na uliciach!” dňa 22.9.2015 porušil čl. III bod 1, 2, 3, 13 a 15 Etického kódex novinára (ďalej len „kódex“) a
  2. Tlačová rada vyslovuje vážne znepokojenie.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „Rada“) bola doručená sťažnosť Kristíny Hudekovej, na denník Nový čas, ktorého vydavateľom je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava.

Navrhovateľka namieta, že uverejnením článku “V Karlovej Vsi sa rodí jedna kauza za druhou: Bordel v úrade, špina na uliciach!” dňa 22.9.2015, ktorého autorom je Jozef Havrilla malo prísť zo strany autora článku k porušeniu novinárskej etiky. Konkrétne navrhovateľka poukazuje na skutočnosť, že v článku je zverejnených viacero nepravdivých tvrdení a to napriek tomu, že autorovi boli zo strany miestneho úradu Karlova Ves poskytnuté relevantné informácií vysvetľujúce opisované skutočnosti. Vyjadrenia miestneho úradu v texte článku mal autor vytrhnúť z kontextu a podstatnú časť z nich ignorovať. Rovnako navrhovateľka poukázala na konflikt záujmov autora článku ako súčasného alebo minulého člena politickej strany, pričom priestor v denníku Nový čas mal zneužiť na účely politického boja so súčasným prednostom miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.

Rada si 09.10.2015 ku sťažnosti vyžiadala stanovisko odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Listom z 21.10.2015 požiadal vydavateľ denníka Nový čas o vylúčenie JUDr. Ing. Andreja Schwarza, LL.M z dôvodu možnej predpojatosti. Šéfredaktorka Nového času pani Júlia Kováčová sa listom z 12.11.2015 vyjadrila k sťažnosti. Vo svojej odpovedi uvádza, že sťažnosť je nedôvodná, lebo neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali zverejnenie nepravdivých informácií alebo konflikt záujmov autora článku. Šéfredaktorka Nového času sa domnieva, že k porušeniu novinárskej etiky nedošlo.

Z rozhodovania Rady bol na základe námietky odporcu vylúčený JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M.

Rada sťažnosť prerokovala na svojom 73. zasadnutí dňa 23.05.2016. Rada sa oboznámila s obsahom sťažnosti, samotnými článkami ale vzala aj do úvahy verejne prístupné informácie o autorovi článku a jeho pôsobení v politike. Na základe uvedeného dospela Rada k záveru, že sťažnosť je dôvodná.
Podľa čl. III bod 1 kódexu je novinár povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
Podľa čl. III bod 2 kódexu novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza v prípade použitia utajeného alebo dôverného zdroja. Takýto zdroj môže použiť v súlade s ustanoveniami tohto kódexu o využití mimoriadnych zdrojov, ktoré sú uvedené nižšie.

Podľa čl. III bod 3 Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.

Podľa čl. III bod 15 kódexu ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje o aktivitách svojho majiteľa, primeranou formou o tom informuje verejnosť. Novinár nesmie využiť vo svoj prospech informácie, ktoré získal pri výkone práce, pokiaľ neboli zverejnené.

Podľa čl. III bod 15 kódexu sa novinár politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu.

Z podkladov, ktoré mala Rada k dispozícii je zjavné, že autor článku, pán Jozef Havrilla sa politicky angažuje. Je / bol členom politickej strany. Bol poslancom v mestskom zastupiteľstve v Bratislave a v roku 2014 kandidoval aj neúspešne za poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka. Na verejne prístupných stránkach (www.youtube.com) je možné nájsť záznamy jeho vystúpení na mestskom zastupiteľstve ako aj záznamy politickej debaty

v TV BA. Z dostupných záznamov je zjavné, že Jozefa Havrilu a Jána Hrčku možno považovať za politických rivalov. V rámci slobodnej súťaže politických síl sa uchádzajú o priazeň voličov. Obaja títo komunálni politici zastávajú rôzne pohľady na viaceré témy a viackrát boli aj verejne v otvorenej kontroverzii.

Z verejne dostupných informácií je zjavné, že ohľadne skutočnosti, ktoré boli predmetom článku komunikoval autor so zástupcami mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. I keď z predloženej dokumentácie nie je zjavné konkrétne aké odpovede poskytla mestská časť autorovi článku, je zjavné, že v článku boli použité len nie celkom konzistentné útržky komunikácie s miestnym úradom. Rovnako z verejne dostupných informácií je zjavné, že popisované skutočnosti sprostredkované autorovi článku „zdrojom z hospodárskej správy“ bolo možné overiť aj z iných zdrojov ako výlučne dopyt na miestny úrad.

Tvrdenia v článku v časti „Bez vyhlásenia súťaže“ sú zavádzajúce. Informácie ohľadne výberu dodávateľa dochádzkového systému uvedené článku sú mätúce bez možnosti, aby si čitatelia spravili na tému vlastný názor. Konečná výhrada autora článku, že objednávka nebola zverejnená sa javí ako nepravdivá. Podľa informácií poskytnutých sťažovateľkou bola objednávka na webe zverejnená a je tam zverejnená do dnešného dňa. Citácia odpovede mestskej časti sa javí byť vytrhnutá z kontextu (ani šéfredaktorka neposkytla Rade autentické odpovede mestskej časti, len bez ďalšieho ich spochybnila) a autor článku sa zaoberá len Jánom Hrčkom, ktorý neodpovedal osobne, ale týmto poveril hovorcu.

V časti článku „4 faktúry za 60 000“ sa nachádzajú zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia. Na základe faktúr zverejnených dňa 27.04.2015 je potrebné dať za pravdu sťažovateľke. Zo zverejnených faktúr nie je možné dôjsť k záverom, ktoré urobil autor článku. Nie je jasné voči čomu je namierená kritika samosprávy, porovnanie s dodávateľom z Dunajskej Stredy vyznieva účelovo a z v článku sprostredkovaných informácií nie je možné zistiť či sa skutočne porovnávajú porovnateľné plnenia.

V časti článku „Kde sú ušetrená peniaze“ autor článku neuvádza žiadne skutočnosti, na ktorých stavia kritiku mestskej časti. Kladie otázku, ktorá sama o sebe nedáva zmysel a snaží sa navodiť atmosféru ako keby samospráva ušetrené peniaze vynaložila neúčelne a nehospodárne. V tomto kontexte však čitateľovi článok neponúka žiadne informácie, ktoré by mu umožnili vytvoriť si na vec vlastný názor. Samoúčelnosť a bezobsažnosť tejto časti článku je evidentná.

Časť článku „Oprava autobusu“ opäť obsahuje zjavne nepravdivé informácie, ktoré sú účelovo prezentované čitateľovi. Zo zverejnených faktúr vyplýva, že každou boli fakturované iné plnenia. Autorovi muselo byť zjavné, že v článku uvádza nepravdivé informácie. Účelom malo byť zjavne škandalizovať karloveskú samosprávu zavedením čitateľov Nového času.

V časti článku „Kauza orezu stromov“ prezentuje autor nepravdivé skutočnosti, ktoré ešte vydáva aj za akúsi „kauzu“. Nie je jasné ako mala požadovaná kvalifikácie (arboristický certifikát) obmedziť hospodársku súťaž pri zadávaní zákazky (v rámci elektronického kontraktačného systému bolo predložených 5 ponúk). Na druhej strane je zjavné, že spoločnosť Sagga (podľa autora vopred vybraný víťaz súťaže) ani ponuku nepredložila. Autorovi muselo byť jasné, že opísané skutočnosti sú minimálne „nepresné“ a čitateľom neposkytuje relevantné informácie.

Rada nebola schopná potvrdiť alebo vyvrátiť, či zmluvy, faktúry alebo vyhlásenie súťaže, ktoré boli predmetom článku boli v čase napísania článku skutočne zverejnené alebo nie. V čase posudzovania sťažnosti však uvedené skutočnosti bolo možné nájsť a overiť na webovom sídle mestskej časti Bratislava Karlova Ves alebo na www.eks.sk. Autor článku, resp., šéfredaktorka vo vyjadrení k sťažnosti neuviedli žiaden dôkaz, ktorý by svedčil o opaku. S ohľadom na argumenty a dôkazy prezentované sťažovateľkou a odporcom sa javí ako pravdepodobnejšie, že v súlade so zákonom boli zmluvy a faktúry zverejnené na webovom sídle mestskej časti už v čase písania článku. S ohľadom na uvedené má Rada má za to, že v článku popisované skutočnosti mohol a mal autor článku overiť aj cez zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry mestskej časti, ktoré kritiku zverejnenú v článku spochybňujú.

Prihliadajúc na verejne prístupné informácie sa zdá byť článok spracovaný povrchne a tendenčne, bez reflexie viacerých skutočností. Autor zjavne čitateľov zavádzal a uvádzal nepravdivé informácie. Opisované skutočnosti mal autor článku dôsledne overiť jednoduchým novinárskym prieskumom. Autor článku prezentuje len fakty, ktoré podporujú jeho tvrdenia, akékoľvek ďalšie skutočnosti opomína, a vôbec ich nezohľadňuje.

Rada dospela v tejto súvislosti k záveru, že autor článku si dôsledne neoveril popisované skutočnosti, nevykonal žiaden relevantný novinársky prieskum, čo možno kvalifikovať ako porušenie čl. III bod 1 kódexu.

Rovnako v článku nie je riadna referencia na zdroj informácií z ktorých novinár čerpal. Z článku nevyplýva, že by tieto informácie novinár získal od zdroja pod podmienkou zachovania anonymity. Z článku skôr vyplýva, že všetky informácie autor čerpal z jedného zdroja („zdrojom z hospodárskej správy“) a bez ohľadu na jeho dôveryhodnosť/nedôveryhodnosť si tieto informácie nijako neoveril a ani tento zdroj bližšie pre čitateľov nešpecifikoval. Takýto postup je v rozpore s novinárskou etikou a je porušením čl. III bod 2 kódexu.

Rada taktiež po preskúmaní článku a informácií verejne dostupných v sieti internet dospela k záveru, že v článku sú úmyselne publikované nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie. O takomto charaktere zverejnených informácií autor článku vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal a musel (nepochybne vyplýva ich nepravdivosť zo zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr). Aj s ohľadom na nižšie uvedené skutočnosti sa Rada domnieva, že
autor úmyselne publikoval nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie, čím sa dopustil porušenia čl. III. bod 3 kódexu.

Sťažovateľka pripojila k sťažnosti aj záznam diskusie z platformy Facebook medzi autorom článku a Jánom Hrčkom. Z tejto diskusie je zjavné, že autor úmyselne útočí článkom na prednostu miestneho úradu v Karlovej Vsi ako na svojho politického rivala. Na takýto svoj (privátny, politicky motivovaný) útok využíva skutočnosť, že je zároveň aj redaktorom denníka Nový čas. Tento svoj prístup ani nijako nezakrýva a zjavne ho považuje za legitímny ale aj nanajvýš vhodný. V diskusii na Facebooku Jozef Havrila napr. Jánovi Hrčkovi oznamuje „myslím, že s touto suverenitou u 500 000 výtlaku nepochodíš…“.

Rada považuje za potrebné zdôrazniť, že postup Jozefa Havrilu je absolútne neprofesionálny a neetický. Nie je možné, aby novinár bol zároveň aj politikom a v rámci svojej novinárskej „činnosti“ kritizoval svojich politických oponentov. Takýto postup vážne poškodzuje dôveryhodnosť tlače a diskredituje ju ako zdroj objektívnych nezaujatých informácií. Čitatelia nemôžu byť nevedome vťahovaní do politickej kampane novinára – politika, ktorý účelovo skresľované informácie a tvrdenia prezentuje ako „investigatívu“. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár musí riadiť vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Jozef Havrilla pri písaní napadnutého článku jednoznačne nepostupoval podľa uvedených zásad a spreneveril sa úlohám a povinnostiam novinára v demokratickej a slobodnej spoločnosti. Je neprípustné ak novinár využije najčítanejší denník na Slovensku na vedenie vlastnej politickej kampane. Uvedené je neprípustné aj z pohľadu vydavateľa a samotnej redakcie, ktorí sú povinní tomuto predchádzať. Vzhľadom na tieto skutočnosti Rada musí konštatovať v uvedenej veci aj porušenie ustanovení čl. III bod 13 a 15 kódexu, pričom toto porušenie považuje Rada za oveľa závažnejší zásah do novinárskej etiky ako ktorékoľvek z vyššie konštatovaných porušení kódexu.

Po vyhodnotení obsahu materiálov a jeho konfrontácii s vyššie uvedenými článkami kódexu dospela Rada k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 23. 05. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia