č. k. 09/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 09/ 2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľa Vladislava M., Pezinok proti odporcovi denníku Plus Jeden deň, vydávanom Spoločnosťou 7 plus, s.r.o., podľa §8 , ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník Plus jeden deň upútavkou na titulnej strane v znení Sociologička Porubänová: Hrozia nám moslimské getá na článok publikovaný na 11. strane pod titulkom Presadia tu svoju kultúru? uverejnenou 26. 9. 2015 porušil čl. III. ods. 6. v spojení s čl. IV.ods.3 Etického kódexu novinára.
  2. Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje denníku Plus jeden deň znepokojenie.
  3. Tlačová rada Slovenskej republiky vyzýva denník Plus jeden deň, aby o tomto rozhodnutí informoval vo svojom najbližšom vydaní.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola dňa 28. 09. 2015 doručená sťažnosť Vladislava M. na denník Plus Jeden deň. Sťažovateľ namietal, že denník Plus jeden deň upútavkou na titulnej strane v znení Sociologička Porubänová: Hrozia nám moslimské getá na článok publikovaný na 11. strane pod titulkom Presadia tu svoju kultúru? uverejnenou 26. 9. 2015, porušil novinársku etiku. Sťažovateľ uviedol, že: „Nadpis navodzuje dojem, že podľa mienkotvornej odborníčky u nás hrozia getá. Slovo “hrozia” sa dá chápať dvoma spôsobmi: Buď že nám hrozia v zmysle, ako u nás imigrantov umiestnime, čiže do geta alebo mimo. Alebo sa to dá chápať tak, a to je pravdepodobnejšie z dôvodu celkovej nálady v spoločnosti, že getá určite budeme mať ak imigrantov prijmeme, alebo nebudeme mať ak ich neprijmeme. … Jednoducho, takto sa v spoločnosti ešte viac vyhrocuje strach, čo je v priamom rozpore s etickou a zodpovednou žurnalistikou.“

Rada si ku sťažnosti vyžiadala 10. 10. 2015 stanovisko odporcu. Denník Plus Jeden deň vydávaný Spoločnosťou 7 plus, s.r.o., na výzvu neodpovedal. Rada na základe §3 Začatie konania, odseku 3b Rokovacieho poriadku TR SR môže však aj v prípade, že sa odporca nevyjadrí k sťažnosti, rozhodnúť o nej aj bez vyjadrenia odporcu.

Pre rozhodnutie rady boli v tomto prípade významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:

čl.III

Novinár a verejnosť

6. Titulky článkov alebo programov nesmú byť zavádzajúce, ani nepravdivé. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.

čl. IV.

Novinár a objekt jeho záujmu

3. Novinár nepodnecuje nenávisť, diskrimináciu ani stereotypy založené na rase, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.

Rada sa oboznámila s obsahom článku Presadia tu svoju kultúru? uverejnenom v denníku Plus jeden deň 26. 9. 2015 a svoju pozornosť sústredila v súlade so sťažnosťou na upútavku na článok uverejnenú na titulnej strane. Samotný článok je rozhovorom so sociologičkou na tému začleňovania imigrantov v Európe. Sťažnosť súvisí predovšetkým s otázkou a odpoveďou v interview:

Otázka:
Budú imigranti po príchode na Slovensko či do inej krajiny preferovať život v blízkosti svojich ľudí, alebo sa rozdelia a adaptujú na nové prostredie?

Odpoveď Silvie Porubänovej:
To je skôr otázka organizácie v krajine príchodu. V uplynulých desaťročiach sa však v Európe osvedčilo skôr rozptýlenie imigrantov medzi majoritnú populáciu. Praktická integrácia tak prebieha rýchlejšie. V prípade vytvárania segregovaných osídlení skôr či neskôr hrozia všetky problémy typické pre getá.

Upútavka na článok uverejnená na titulnej strane periodika má charakter konštatovania: Sociologička Porubänová: Hrozia nám moslimské getá, čo nekorešponduje s obsahom interview. Vo svojej odpovedi sociologička vyslovuje alternatívy možného vývoja, čo však upútavka na titulnej strane neguje svojím charakterom v rovine konštatovania.

Ako vyplýva z čl. III, ods.6 etického kódexu je potrebné posudzovať titulky článkov nielen v kontexte celých článkov, ale aj samostatne. Dôvodom je relatívne samostatné pôsobenie titulkov na časť čitateľov. Obzvlášť to platí pri titulkoch uvádzaných na titulnej strane oddelene od článku.

Namietanú upútavku na titulok rada následne hodnotila podľa kritérií uvedených v čl. IV, ods. 3 Etického kódexu. Podnecovanie nenávisti na náboženskom základe titulkom v periodickej tlači pokladá rada za závažné porušenie zásad novinárskej etiky. Použitie slova „moslimské“ v upútavke na titulnej strane považuje rada za nenáležité a neopodstatnené vzhľadom na to, že v samotnom článku sa nevyskytuje. Kontext predmetného článku dokonca vôbec neobsahuje náboženský aspekt, obsah článku je vyvážený. Rada predpokladá, že k použitiu slova „moslimské“ v upútavke na titulnej strane viedla motivácia pritiahnuť pozornosť čitateľa, resp. zákazníka pri výbere tlačeného periodika. Rada zvolila druhý z troch stupňov hodnotenia závažnosti porušenia zásad novinárskej etiky a podľa §9, ods.6 rokovacieho poriadku vyslovila znepokojenie.

Z uvedených dôvodov rozhodla rada tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 7.12.2015

JUDr. Ing. Andrej SCHWARZ, LL.M.
podpredseda TR SR
Rozhodnutia