č. k. 09/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 09/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o sťažnosti navrhovateľa – spoločnosti Siemens, s.r.o, so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava – Karlova Ves 841 04 v zastúpení Ing. Vladimírom Slezákom a Anou Campón Alonso na základe splnomocnenia spoločnosti Ružička Csekes, s.r.o., so sídlom Vysoká 2/B, Bratislava 811 06 zo dňa 27.06.2016, proti odporcovi – týždenníku Plus 7 dní, vydávanému spoločnosťou News and Media Holding, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01 podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že týždenník Plus 7 dní publikovaním materiálu s názvom Biela vrana čierna? na stranách 24 a 25 týždenníka č. 19 zo dňa vydania 12. mája 2016 PORUŠIL Etický kódex novinára, a to čl. II, ods. 2 kódexu označujúci za hlavné zásady, ktorými sa riadi novinár, vyváženosť, objektivitu, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov a čl. III, ods. 1., zaväzujúci novinára povinnosťou dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní a informácie si overiť aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Tlačová rada vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu
 
UPOZORNENIE.

Rada zároveň vyzýva vydavateľa týždenníka Plus 7 dní, aby uverejnil toto rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní periodika po doručení tohto rozhodnutia.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola doručená sťažnosť spoločnosti Siemens, s.r.o, v zastúpení spoločnosťou Ružička Csekes, s.r.o., na základe splnomocnenia zo dňa 27.06.2016, na týždenník Plus 7 dní vydávaný spoločnosťou News and Media Holding, a.s.

Predmetom sťažnosti je článok Biela vrana čierna? publikovaný v 19. čísle týždenníka ročníka 2016, ktorý sa zaoberá verejným obstarávaním na nákup CT prístroja v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch z roku 2012. Jedným z uchádzačov vo verejnom obstarávaní bol Sťažovateľ – spoločnosť Siemens, s.r.o. Sťažovateľ namieta uvedenie nepravdivých, nevyvážených, neobjektívnych informácií a tvrdení bez toho, aby si tieto autorka článku Martina Ruttkayová pred jeho publikovaním overila u Sťažovateľa a zabezpečila tak naplnenie hlavných zásad postupov novinára v súlade s článkom II., bod 2. Etického kódexu novinára. Sťažovateľ ďalej vo svojej sťažnosti uvádza, že Odporca – redakcia Plus 7 dní – žiadnym spôsobom neumožnil Sťažovateľovi v čase pred zverejnením článku vyjadriť sa k informáciám a tvrdeniam súvisiacim s verejným obstarávaním, ktoré sa týkajú Sťažovateľa. Odporca tým podľa Sťažovateľa nezabezpečil požadovanú objektivitu, nestrannosť a informačnú rovnováhu článku. Sťažovateľ ďalej vo svojej sťažnosti uvádza konkrétne časti predmetného článku, ktoré podľa neho obsahujú nepravdivé a nepresné informácie a tvrdenia i svoje vyjadrenia k nim.

Tlačová rada si 13.07.2016 k sťažnosti vyžiadala stanovisko Odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Dňa 23.08.2016 bola Rade doručená Odpoveď na výzvu Tlačovej rady Slovenskej republiky podpísaná Petrom Mertusom, predsedom predstavenstva spoločnosti News and Media holding, a.s. Odpoveď obsahuje Sťažovateľom namietané časti článku Biela vrana čierna? ako aj odôvodnenie spoločnosti News and Media holding, a.s., ku každej z nich.

Pred prijatím rozhodnutia Rada preskúmala jednotlivé namietané časti predmetného článku s dôrazom na vyhodnotenie opodstatnenia námietky Sťažovateľa a odpoveď so zdôvodnením Odporcu ku každej z nich. Tlačová rada pri skúmaní obsahu predmetných častí článku a vyhodnotení námietok Sťažovateľa kontra odpovedí Odporcu dospela pri jednotlivých častiach článku v nasledujúcim záverom:

Citácia z článku:

“Na základe vyhodnotenia ponúk vybrala komisia – zložená zo štyroch členov vrátane Alana Suchánka – víťaznú firmu. Stal sa ňou Siemens, s.r.o., ktorý získal v aukcii najviac bodov napriek tomu, že ponúkol najvyššiu cenu. Spomínaná spoločnosť chcela prístroj nemocnici dodať za viac ako milión eur bez DPH, čo bolo o vyše 253-tisíc eur viac, ako ponuka uchádzača, ktorý skončil v súťaži ako druhý.”

Redakcia sa článku odvoláva na dokumenty, ktoré mala v čase publikovania článku k dispozícii. Sťažovateľ predpokladá, že Odporca sa odvoláva na cenovú ponuku Sťažovateľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní vrátane návrhu na plnenie kritérií. S týmto predpokladom Sťažovateľ namieta, že z danej cenovej ponuky dostatočne zrozumiteľne vyplýva, že ním ponúkaná cena za prístroj vo verejnom obstarávaní predstavovala sumu 600.000 eur bez DPH, spolu s ďalšími súvisiacimi plneniami celkom 846.052 eur bez DPH. Ďalšie súvisiace plnenia predstavujú demontáž a likvidácia starého CT prístroja, zaškolenie zamestnancov, aplikačné školenia, náhradné diely a pozáručný servis. Cenu uvedenú v článku Sťažovateľ považuje za nepravdivú informáciu a jej uvedenie za porušenie Etického kódexu novinára. Odporca v odpovedi k tejto časti sťažnosti uvádza, že autorka pracovala s verejnej dostupnými informáciami, z ktorých vyplýva, že Sťažovateľom ponúkaná cena vo verejnom obstarávaní bola viac ako milión eur a poukazuje na skutočnosť, že ostatné spoločnosti zúčastnené vo verejnom obstarávaní predložili cenovú ponuku, ktorá v sebe zahŕňa aj demontáž starého prístroja, čo potvrdili aj poslanci NR SR na mimoriadnom výbore. Porovnaním uvedených cien a vyjadrení Sťažovateľa a Odporcu Tlačová rada SR – bez prístupu k dokumentácii verejného obstarávania -usudzuje, že redakcia v publikovanom článku použila údaj o výške ponúkanej ceny zahŕňajúcej DPH, avšak v slovom vyjadrení uviedla údaj: “ za viac ako milión eur bez DPH”.

V ďalšej časti sťažnosti Sťažovateľ namieta nasledujúce vyjadrenia v článku a považuje ich za nepravdivé a neoverené:

“Pri vyhodnotení ponúk komisiou však bolo zistené, že spoločnosť Siemens v elektronickej aukcii neuviedla pravdivý údaj.”

“Prístroj, ktorý Siemens ponúkol, mal totiž iba 64- vrstvové pokrytie, čo dokazoval aj návod na použitie prístroja.”

“Úspešný uchádzač po e-aukcii, spoločnosť Siemens vyhral pre počet bodov, ktoré dostal za kritérium počet vrstiev na jednu plnú rotáciu RTG lampy s počtom 384, a komisia dodatočne zistila, že to bol klamlivý, zavádzajúci, nepravdivý a skreslený údaj.”

“Áno, ale dodatočne boli zistené fakty, že spoločnosť Siemens uviedla nepravdivé údaje o počte vrstiev.”

“Ale kritériom bolo, že to má byť 128- vrstvový prístroj bez rekonštrukcie.”

“Siemens neklamal, keď uviedol, že má 384 vrstiev a ich prístroj mal len 64 vrstiev?”

Podľa Sťažovateľa článok Odporcu vyvoláva dojem, že Sťažovateľ nepostupoval v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávania, čím vyvolal u čitateľa dojem, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje. Číslo 64, ktoré podľa Sťažovateľa Odporca nepravdivo uvádza, je počet detektorových radov CT prístroja, nie počet vrstiev. Tento údaj Sťažovateľ v predmetnej dokumentácii neuvádzal, nakoľko ho obstarávateľ vo verejnom obstarávané nepožadoval. Odporca vo svojom vyjadrení k tejto časti sťažnosti konštatuje, že pri príprave článku Biela vrana čierna? spoločnosť NMH podrobila predmetné informácie týkajúce sa počtu snímaných vrstiev na jednu rotáciu RTG lampy komparácii, ako aj verifikácii informácií s návodom na obsluhu CT prístroja, ktorý bol súčasťou ponuky Sťažovateľa, ako aj zmluvy predkladanej sťažovateľom. Predmetným návodom na obsluhu prístroja disponovali aj členovia Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Odporca ďalej uvádza, že jeho povinnosťou nebolo poskytnúť pred uverejnením článku priestor na vyjadrenie Sťažovateľovi, mal len povinnosť predmetnú informáciu overiť z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov. Porovnaním informácií publikovaných v článku a uvedených v sťažnosti, resp. odpovedi Odporcu Rada – bez prístupu k dokumentácii verejného obstarávania – usudzuje, že redakcia v štádiu prípravy článku podcenila prácu s informáciami a
faktami vysoko odborného charakteru. Je pravdou, že jej povinnosťou nebolo poskytnúť priestor na vyjadrenie Sťažovateľovi, avšak v záujme objektívneho vyhodnotenia odborných informácií mohla s ním verejne dostupnú dokumentáciu konzultovať, resp. osloviť za týmto účelom tretiu, nestrannú osobu. Keďže sa tak nestalo, pri spracúvaní informácií a vyhodnocovaní faktov sa redakcia dopustila nepresnosti, ktorá – okrem iného – iniciovala sťažnosť Sťažovateľa.

Ďalším z výrokov v predmetnom článku bol nasledujúci: “Podmienkou v tendri však bolo dodať prístroj nový, nie repasovaný, minimálne 128- vrstvový.”

Sťažovateľ namieta, že vyššieuvedená informácia použitá v článku v čitateľovi vyvoláva názor, že Sťažovateľ ponúkol vo verejnom obstarávaní repasovaný prístroj, čo je nepravdivé tvrdenie. Ďalej vysvetľuje metodiku tvorby ceny pre verejné obstarávanie podloženú garanciou, že ponúkaný prístroj spĺňal požadovanú úroveň prístroja zo strany obstarávateľa na 128 a viac vrstiev. Spoločnosť NMH nesúhlasí s argumentáciou Sťažovateľa, že informácia uvedená v článku zreteľne vyvoláva u čitateľa dojem, že prístroj bol repasovaný. Odporca poukazuje na skutočnosť, že autorka článku predmetnou vetou len uviedla jednu z podmienok súťaže, avšak v článku nie je uvedené, že Sťažovateľ taký prístroj ponúkol. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že v odpovedi na predmetnú otázku respondent Alana Suchánek uvádza: “Samozrejme, že nemal byť repasovaný, ani nebol.” Odporca je presvedčený, že autorka sa snažila týmto spôsobom objektívne a hodnoverne sprostredkovať čitateľom informácie, ktorými disponovala. Rada pri porovnaní obsahu sťažnosti a vyjadrenia Odporcu k tomuto výroku dospela k názoru, že použitím častice “však” vo vete: “Podmienkou v tendri však bolo dodať prístroj nový, nie repasovaný, minimálne 128- vrstvový.” v celkovom kontexte obsahu článku a titulku Biela vrana čierna? skutočne mohla vyššieuvedená veta u čitateľa vyvolať dojem a nesprávny úsudok, že CT prístroj ponúkaný vo verejnom obstarávaní Sťažovateľom bol repasovaný.

Sťažovateľ ďalej uvádza, že zaslal vydavateľovi žiadosť o zverejnenie odpovede podľa § 8 Tlačového zákona a žiadosť o zverejnenie ospravedlnenia. Vydavateľ do termínu odoslania sťažnosti Tlačovej rade SR odpoveď ani ospravedlnenie neuverejnil.

Pre rozhodnutie Rady boli významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:

II. Základné hodnoty
2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
III. Novinár a verejnosť
1. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
7. Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlíšené od spravodajstva a faktov. Ani v komentári novinár neuvádza názory, ktoré protirečia faktom.
16. Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.
Rada sa oboznámila s obsahom článku Biela vrana čierna? na 24. a 25. strane týždenník Plus 7 dní z 19. čísla ročníka 2016 a po konfrontácii jeho obsahu so sťažnosťou a odpoveďou Odporcu s vyššieuvedenými článkami Etického kódexu novinára dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri rozhodovaní o druhu sankcie Rada zohľadnila intenzitu závažnosti porušenia novinárskej etiky a dôsledky pre sťažovateľa a dospela k záveru, že postačujúcou sankciou je vyslovenie upozornenia na porušenie kódexu.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 12. 12. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia