č. k. 11/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 11/2015 na zasadnutí dňa 23. mája 2016 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Žilina v zastúpení Ing. Igorom Chomom, primátorom mesta, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina proti odporcovi, týždenníku Žilinský večerník, vydávanému spoločnosťou Publishing House, a.s., so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že Žilinský večerník publikovaním komentára s názvom “Barikáda” na 2. a príspevku s titulkom “Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie” na 5. strane týždenníka č. 36 zo dňa vydania 02. septembra 2015 neporušil Etický kódex novinára.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „Rada“) bola doručená sťažnosť Mesta Žilina v zastúpení Ing. Igorom Chomom, primátorom mesta, na týždenník Žilinský večerník, vydávaný spoločnosťou Publishing House, a.s., so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina.

Sťažovateľ podáva všeobecnú námietku, že šéfredaktor Žilinského večerníka Michal Filek nerešpektuje Etický kódex novinára. Sťažovateľ súbežne so sťažnosťou adresovanou TR SR zaslal redakcii týždenníka Žilinský večerník Žiadosť o uverejnenie opravy v mene svojom a Žiadosť o uverejnenie odpovede v mene svojom a v mene Ing. Patrika Gromu, prvého zástupcu primátora mesta Žilina a PhDr. Pavla Čorbu, hovorcu mesta Žilina. Žiadosti zaslané redakcii týždenníka Žilinský večerník tvorili prílohu sťažnosti zaslanej TR SR.

Rada si 25.01.2016 ku sťažnosti vyžiadala stanovisko odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Šéfredaktor týždenníka Žilinský večerník Michal Filek v e-mailovej odpovedi na výzvu zo dňa 26.01.2016 potvrdil obdržanie výzvy a zaslanie vyjadrenia v požadovanom termíne. Odpoveď na výzvu TR SR zo dňa 25.01.2016 odoslal odporca dňa 14.03.2016. Vo svojej odpovedi uvádza, že si nie je vedomý porušenia Etického kódexu novinára. Charakter materiálu – komentára publikovaného na 2. strane predmetného

vydania periodika približuje nasledovým spôsobom: “Podnet pána primátora sa týka môjho komentáru, ktorým som sa snažil čitateľom hlbšie vysvetliť súvislosti
zo spravodajského textu uverejneného v Žilinskom večerníku na strane č. 5 v pravidelnej rubrike označenej: Odkrývame súvislosti. V komentári som sa snažil zaujať vlastné stanovisko a čitateľom priblížiť vlastný názor na informácie uverejnené v spravodajskom materiáli, avšak na základe vyhodnotenia faktov, nie na základe mojich subjektívnych pocitov. Rubrika komentár je pritom riadne označená a čitateľ je dostatočne informovaný o tom, že jej obsah je vyjadrením názoru jej autora.”

Porovnaním slovného vyjadrenia s printovým vydaním predmetného periodika TR SR zistila, že materiál s titulkom Barikáda je skutočne riadne označeným komentárom.

Z celého znenia sťažnosti, jej príloh a odpovede odporcu, šéfredaktora Žilinského večerníka Michala Fileka je zrejmé, že predmetom sporu je predovšetkým vyjadrenie v tlačovej správe mesta Žilina zo dňa 13.08.2015 súvisiace s hlasovaním o zámene pozemkov na výstavbu nafukovacej haly na žilinskej plavárni a následné reakcie dotknutých poslancov mestského zastupiteľstva a týždenníka Žilinský večerník naň. Predmetné vyjadrenie znie: „Investor loboval pri niektorých mestských poslancoch a ponúkal im rôzne benefity, ak zahlasujú za výmenu pozemkov.“ Žilinský večerník ako reakciu na tento výrok publikoval v č. 36 zo dňa 02. septembra 2015 na 5. strane príspevok s titulkom Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie, v ktorom priniesol reakcie dotknutých poslancov na výrok žiadajúce ospravedlnenie alebo podanie trestného oznámenia na základe dôkazov a na 2. strane komentár s názvom Barikáda, v ktorom okrem iného uvádza: „Čo však primátor absolútne nedomyslel, to sú nahlas vyslovené obvinenia z možného podplatenia poslancov, ktorí hlasovali za návrh.“ Hlavným predmetom sporu je rozdielne nazeranie na oblasť lobingu, prijímania benefitov a korupcie zo strany zainteresovaných. Kým sťažovateľ trvá na tom, že nikoho neobvinil z podplácania a korupcie a nemá dôvod o tom informovať orgány činné v trestnom konaní, zástupcovia poslaneckého zboru vnímajú takéto vyhlásenie ako útok na svoju česť a poškodenie dobrého mena, o čom píše šéfredaktor Michal Filek v článku na 5. strane Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie.

Pre rozhodnutie rady boli v tomto prípade významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:

čl.II

Základné hodnoty

 • 1. Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
 • 2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.čl. III.

Novinár a verejnosť

 • 7. Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlíšené od spravodajstva a faktov.čl. V.

Novinár a zdroj informácií

 • 12. Pod dôležitým verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša významný prospech všetkým alebo mnohým občanom.
 • Dôležitým verejným záujmom je najmä:
  a) zabránenie zneužívaniu verejnej moci,
  b) riadne fungovanie politického systému a spoločenských inštitúcií,
  c) ochrana života, zdravia, bezpečnosti a majetku občanov,
  d) ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt.Rada sa oboznámila s obsahom článkov Barikáda a Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie uverejnených v týždenníku Žilinský večerník 02.09.2015. Po vyhodnotení obsahu materiálov a jeho konfrontácii s vyššieuvedenými článkami Etického kódexu novinára dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 23.05.2016

JUDr. Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia