č. k. 10/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda,
JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc, JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 10/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné proti odporcovi týždenníku Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína, ktorého vydavateľom je VIHORLAT PRESS s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením textu „Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR“ na str. 7 týždenníka Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína č. 25/2016, roč. XIX z 20. júna 2016 k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 27.7.2016 doručená sťažnosť Mesta Humenné, Kukorelliho 34, Humenné 066 28 (ďalej len „sťažovateľ“) z 25.7.2016 proti odporcovi týždenníku Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína, ktorého vydavateľom je VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné 066 01 (ďalej len „odporca“), týkajúca sa textu „Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR“ uverejneného na str. 7, č. 25/2016, roč. XIX týždenníka odporcu z 20. júna 2016.

Ako vyplýva zo sťažnosti, sťažovateľ vidí v uverejnení tohto textu porušenie čl. II bod. 1, 2 a čl. III bod 1 Etického kódexu novinára (ďalej len „Etický kódex“), čo odôvodňuje tým, že odporca tento text uverejnil súčasne s Rozhodnutím Rady č. 2/2016 z 23.5.2016 v skoršej veci rovnakých účastníkov.

Rada rozhodnutím č. 2/2016, konštatovala, že uverejnením článku „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“ v č. 1 ročníka XIX zo 4. januára 2016 týždenníka odporcu došlo zo strany odporcu k porušeniu Etického kódexu v čl. II bod 1 označujúceho za prvoradé hodnoty pre novinára hodnotu spravodlivosti a sluš¬nosti, čl. II bod 2 pokiaľ ide o povinnosť novinára riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektivity, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti a čl. III bod 13 pokiaľ ide o povinnosť redakcie, ak sa ocitne v konflikte záujmov primeranou formou o tom informovať verejnosť, upozornila odporcu na porušenie Etického kódexu a vyzvala odporcu na uverejnenie rozhodnutia. Rada zároveň v tomto rozhodnutí o zostávajúcej časti sťažnosti sťažovateľ rozhodla tak, že k porušeniu Etického kódexu nedošlo.

Sťažovateľ je presvedčený, že s ohľadom na skoršie rozhodnutie Rady ide o opakované porušenie novinárskej etiky odporcom, ktorého sa odporca dopustil tým, že textom „Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR“ dal na toto rozhodnutie odpoveď. V tomto texte odporca sa jednostranne vyjadril k skoršiemu rozhodnutia Rady, sťažovateľovi vopred neposkytol priestor na jeho reakciu k tomuto textu, ktorý hodlal uverejniť a obsah textu je opäť neobjektívny. Najmä poukázal sťažovateľ na úvodné vety tohto textu: „Primátorka Vaľová týmto znova dokázala, že v prípade, ak médiá pravdivo informujú o témach, ktoré opisujú dopad jej konania na spoločný majetok mesta – občanov Humenného, ktorým sú 5 rokov nerekonštruované rozvody tepla, okamžite siahne po cenzúre, ktorá nie je v demokratickej spoločnosti prípustná. Mám za to, že sťažnosť je v podstate ďalšou formou snahy primátorky Vaľovej o cenzurovanie článkov v regionálnych novinách Slovenský východ“. Cieľom odporcu pri uverejnení tejto odpovede podľa názoru sťažovateľa bolo poškodiť dobré meno primátorky sťažovateľa, vyvolať senzáciu, znevážiť a zhanobiť sťažovateľa a tým zvýšiť predajnosť svojho periodika.

Tajomník Rady vyzval šéfredaktora odporcu, aby sa vyjadril k pripojenej sťažnosti sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ho upozornil na možnosť, aby sám v tejto lehote preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil rade, či tak urobil.

Odporca na výzvu Rady doručil vyjadrenie zo 6. 9.2016, v ktorom uviedol, že nekonal v rozpore s Etickým kódexom a vo vzťahu k sťažovateľom napadnutému textu zdôraznil, že v novinách zverejnil svoju písomnú reakciu – list Rade z 27.2.2016, ktorá bola iba graficky upravená, ale obsahovo identická. Odporca nebol preto povinný takýto text vopred zaslať sťažovateľovi, ani ho žiadať o vyjadrenie k jeho obsahu. V ďalších častiach sa vyjadrenie odporcu zaoberá okolnosťami súvisiacimi s inými textami v rovnakom vydaní týždenníka odporcu, ktoré však predmetom konania pred Radou nie sú.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí dňa 12.12.2016. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, ale najmä s celým vydaním týždenníka odporcu z 20.6.2016.

Ako vyplýva z č. 25/2016 týždenníka odporcu z 20. júna 2016, na str. 6 bola uverejnená sťažnosť sťažovateľa z 12.1.2016 a Rozhodnutie Rady č. 2/2016 z 23.5.2016. Na str. 7 bol uverejnený text Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR z 27.2.2016 a článok Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom uverejnený v týždenníku odporcu 23.12.2015, ktorý bol predmetom konania Rady vo veci č. 2/2016.

Sťažovateľ namietal, že uverejnením textu Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR došlo odporcom k porušeniu čl. II bod. 1, 2 a čl. III Etického kódexu.
Podľa čl. II bod 1 Etického kódexu pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a sluš¬nosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
Podľa čl. II bod 2 Etického kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
Podľa čl. III bod 1 Etického kódexu novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
Ako zistila Rada porovnaním uverejnených textov na str. 6 a 7. vydania týždenníka odporcu z 20.6.2016, uverejnené texty zodpovedajú obsahu spisov Rady. Takto bola uverejnená sťažnosť sťažovateľa z 12.1.2016, ktorou sa konanie vo veci pred Radou č. 2/2016 začalo, článok, ktorý bol predmetom rozhodovania, vyjadrenie k sťažnosti, ktoré Rade na jej výzvu zo dňa 5.8.2016 zaslal odporca z 27.2.2016 ako aj samotné rozhodnutie Rady č. 2/2016 z 23.5.2016.
Rada zastáva názor, podľa ktorého, ak periodikum, ktoré bolo účastníkom konania pred Radou a ktoré bolo vyzvané uverejniť rozhodnutie Rady v dôsledku Radou konštatovaného porušenie novinárskej etiky, uverejní súčasne aj neskreslený obsah sťažnosti, o ktorej Rada rozhodovala, neskreslený obsah vlastného vyjadrenia k nej a zároveň aj sporný článok, v zásade takýmto svojim postupom nemôže porušiť Etický kódex novinára, pretože ním prispieva k informovaniu verejnosti o dôvodoch a rozhodnutí Rady a umožňuje verejnosti, aby si sama vytvorila názor na rozhodnutie Rady a priebeh konania pred Radou, pričom nepochybne ide o otázky, o ktorých verejnosť má byť informovaná.
Tento záver sa však nevzťahuje na prípady, ak by takto podané informácie boli skreslené alebo reakcia periodika, ktorá má byť takto uverejnená by sa neobmedzovala na obsah sťažnosti doručenej Rade, na ktorú reaguje. Takýto postup periodika totiž nesmie slúžiť na vnášanie nových tém presahujúcich rámec sťažnosti. Pokiaľ by sa tak stalo a reakcia periodika by vybočila z hraníc primeranej reakcie na obsah sťažnosti, išlo by už o zneužitie práva informovať verejnosť o priebehu konania pred Radou.
V prípade uverejnenia textu Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR“ vo vydaní týždenníka odporcu z 20. júna 2016 boli uverejnené sťažnosť, reakcia odporcu doručená Rade, rozhodnutie i sporný článok v obsahovo neskreslenej podobe. Obsah vyjadrenia odporcu k sťažnosti nevybočil z hraníc, ktoré možno objektívne považovať za reakciu na obsah sťažnosti.

Pre úplnosť Rada pripomína, že pokiaľ v tejto veci výslovne poukázala na kritéria akceptovateľnosti uverejnenia reakcie odporcu na sťažnosť, urobila tak aj preto, že odpoveď odporcu na výzvu Rady v tejto veci (datovaná 6.9.2016), ktorá jej bola na výzvu doručená, je príkladom práve takej odpovede na výzvu Rady, ktorú v celosti uverejniť nemôže byť z etického hľadiska prípustné ani v záujme informovania verejnosti o rozhodovaní Rady, pretože prevažná väčšina jej obsahu v tomto prípade nie je reakciou na obsah sťažnosti v tejto veci, ktorá vymedzuje predmet konania pred Radou, ale tento predmet neodôvodnene prekračuje.

Z týchto dôvodov Rada dospela k záveru, že k porušeniu Etického kódexu uverejnením textu Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR“ vo vydaní týždenníka odporcu z 20. júna 2016 k porušeniu Etického kódexu nedošlo.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady). Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 12. 12. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia