č. k. 10/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány,DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman,PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 10/2015 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti mesta Žilina predloženej prostredníctvom navrhovateľa primátora mesta Ing. Igora Chomu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina proti odporcovi týždenníku Plus 7 dní, ktorého vydavateľom je News and Media Holding, a. s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike, takto rozhodla.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Realiťák Choma“ dňa 24.09.2015, v čísle 39 týždenníka Plus 7 dní k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola doručená sťažnosť zjavne (podľa použitého hlavičkového papiera) mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, konajúceho prostredníctvom primátora mesta Ing. Igora Chomu (ďalej len „Sťažovateľ“) z 24.09.2015 na porušenie Etického kódexu novinára týždenníkom Plus 7 dní, ktorého vydavateľom je News and Media Holding, a. s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5. Sťažovateľ v sťažnosti namieta, že v článku „Realiťák Choma“ uverejnenom dňa 24.09.2015, v čísle 39 týždenníka Plus 7 dní (ďalej len „Článok“) boli napriek poskytnutým úplným a pravdivým informáciám (zo strany mesta autorovi) uvedené nepravdivé skutkové tvrdenia, ktoré vážnym spôsobom poškodzujú dobré meno primátora mesta Žilina a zavádzajú čitateľov. Sťažnosť neobsahuje označenie ustanovení Etického kódexu novinára (ďalej len „Etický kódex“), ktoré mali byť Článkom porušené a ani ďalšie zdôvodnenie sťažnosti. K sťažnosti sú ako prílohy pripojené „Odpovede hovorcu mesta Žilina novinárovi z týždenníka Plus 7 dní na jeho otázky k predmetnému článku“ a „Žiadosť o uverejnenie opravy, ktorá bola podaná vydavateľovi týždenníka Plus 7 dní – News and Media Holding, a. s.“. Obe prílohy nie sú kópiou pôvodných podaní ale Rade bol doručený len text uvedených listín. Zo sťažnosti nie je zjavné, kedy bola žiadosť o uverejnenie opravy doručená vydavateľovi. Rovnako zo Sťažnosti nevyplýva či a ako bola žiadosť o opravu vybavená, resp. či mesto Žilina podalo na príslušnom súde žalobu, ktorou by sa domáhalo zverejnenia opravy v zmysle zákona č. 167/2008

Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

Tajomníčka Rady vyzvala šéfredaktorku odporcu, aby sa vyjadrila k pripojenej sťažnosti sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ju upozornila na možnosť, aby sama v tejto lehote preskúmala, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámila rade, či tak urobila. Šéfredaktor týždenníka Plus 7 dní sa k sťažnosti nevyjadril.

Rada sa sťažnosťou zaoberala na svojom zasadaní 07.12.2015. Rada sťažnosť posúdila v namietanom rozsahu a pri svojom rozhodovaní vzala do úvahy aj informácie obsiahnuté v prílohách sťažnosti.

Podľa čl. II. bod 1. Etického kódexu pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a sluš¬nosti; vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

Podľa čl. II. bod 2. Etického kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsled¬né overovanie faktov.

Podľa čl. III bod 1. Etického kódexu novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní; informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Podľa čl. III bod 3. Etického kódexu novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.

Z citovaných ustanovení Etického kódexu dopadajúcich na postup odporcu, je zrejmé, že sloboda slova zahŕňa i právo novinára slobodne si zvoliť tému článku ako aj použité výrazové prostriedky. Nie je povinnosťou novinára len parafrázovať odpovede poskytnuté osobou, o ktorej text píše. Poskytnutie informácií hovorcom sťažovateľa neznamená, že Článok v periodiku bude uverejnený presne podľa predstáv sťažovateľa o forme ako aj obsahu čitateľom poskytnutých informácií. Rada zároveň uznáva, že súčasťou slobody prejavu novinára je i právo novinára kriticky sa vysloviť k témam verejného záujmu, medzi ktoré nepochybne nakladanie s finančnými prostriedkami miest a obcí patrí. Novinár môže rešpektujúc primeranosť jazyka používať tie výrazové prostriedky, ktoré sám uzná za vhodné.

Po oboznámení sa s obsahom článku rada dospela k záveru, že odporca citované ustanovenia Etického kódexu uverejnením článkov neporušil. Zaoberal sa témou, ktorá je legitímnym predmetom verejnej diskusie. Informácie, ktoré v článku boli čitateľom poskytnuté sa javia ako pravdivé. Ak sa sťažovateľ domáhal opravy a v rámci sťažnosti poukazoval na zverejnenie nepravdivých a pravdu skresľujúcich informácií Rada sa s jeho názorom nemôže stotožniť. Žiadosť o opravu skôr smeruje k preformulovaniu niektorých tvrdení uvedených v Článku alebo namieta pre sťažovateľa nevhodné vyznenie tvrdení v Článku. Rada poukazuje na to, že Článok nebol uverejnený v odbornom periodiku a určitá forma zjednodušenia je z tohto pohľadu prípustná. Z dostupných informácií Rada neidentifikovala žiadnu nepravdivú informáciu v Článku, ktorej zverejnenie by mohlo predstavovať porušenie Etického kódexu.

Zohľadniac všetky uvedené skutočnosti, dospela preto Rada k záveru, že k porušeniu novinárskej etiky postupom odporcu nedošlo. Fakty použité v článku si odporca overil, pracoval so zdrojmi, ktoré v texte citoval. Obsahom ani formou svojho článku neznemožnil verejnosti vytvoriť si objektívny názor na predmet poskytnutej informácie.

Z týchto dôvodov nepovažovala Rada sťažnosť sťažovateľa za dôvodnú a konštatovala, že k porušeniu kódexu nedošlo.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).
Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonaní jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 23. 05. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia