č. k. 13/2016

Tlačovej rade Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť spoločnosti Alpine Oil and Gas, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku mesačníka Bardejovské ECHO, vydanie zo dňa 18.8.2016 v článku : “Ropa : Ministerstvo odmieta posudzovať vplyv ropných vrtov na krajinu”. Podľa sťažovateľa sú v článku uvádzané nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa spoločnosti Alpine Oil and Gas s.r.o. ktoré nezodpovedajú skutočnosti a žiadajú o uverejnenie opravy. Následne bola TR SR doručená odpoveď šéfredaktora mesačníka Bardejovské ECHO p. Jaroslava Vrábeľa aj s fotokópiou uverejnenej opravy.

V zmysle Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky §3 Začatie konania, ods. 5, ktorý upravuje takéto prípady, vzhľadom na spomínané ustanovenie Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 13/2016.

V Bratislave dňa 20. 10. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia